Övergången högstadiet-gymnasiet i matematik

Lärare sitter runt runda bord.

Den 3/3 hade alla gymnasielärare i matematik en gemensam studiedag. En av workshoparna, med cirka fyrtio deltagare, handlade om övergången mellan högstadiet och gymnasiet i ämnet matematik och hur vi kan skapa en röd tråd för eleverna över stadierna. Jag (Marie Sjöblom från Pedagogisk Inspiration Malmö) berättade om ett skolutvecklingsprojekt i vilket tre högstadielärare och tre gymnasielärare samarbetade kring frågan för att ta fram förslag på hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka den röda tråden. I projektet ingick också en mindre enkätundersökning med svar från gymnasielärare, högstadielärare och elever i årskurs 1.

På workshopen diskuterades först resultaten från skolutvecklingsprojektet och sedan fick lärarna i mindre grupper diskutera hur vi skulle kunna göra annorlunda eller nytt kring övergången. Det var viktigt att inte ”skylla” på högstadielärarna – att skapa en röd tråd är något vi gör tillsammans!

Tre lärare diskuterar. Lärare grupparbetar.

Ett antal områden identifierades som viktiga i arbetet kring övergången, till exempel:

  • arbete kring likvärdighet i betygssättning/bedömning mellan skolor (gäller både på högstadiet och gymnasiet)
  • rutiner kring överlämning för elever i behov av stöd – hur får gymnasielärare tidig information om dessa elever?
  • diskussioner med utgångspunkt i kursplan/ämnesplan kring vilka delar i matematiken som fokuseras på högstadiet/gymnasiet
  • samarbete mellan stadierna, t.ex. i form av gemensamma studiedagar och auskultationer
  • diskussioner hur vi tillsammans på högstadiet/gymnasiet kan arbeta med olika matematiska områden, arbetsmetoder och förväntningar på elever

Pedagogisk Inspiration Malmö har också fått ett uppdrag att titta på samtliga övergångar, så detta är en fråga det kommer att jobbas mycket med framöver i Malmö!

Marie Sjöblom står framför tavla i klassrum.

/Marie Sjöblom