Premiär för seminarieserie om likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i skola och förskola

Välkommen står på en powerpointbild.

Den 9 september var det premiär för en seminarieserie som arrangeras i samverkan mellan Malmö stad (Pedagogisk Inspiration) och Malmö universitet (Fakulteten för lärande och samhälle). Seminarieserien är ett led i att bygga upp en gemensam forskningsmiljö kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i skola och förskola.  Syftet med seminarierna är att låta röster från olika delar av Malmös utbildningssfär mötas i ett gemensamt forum och att samtalen ska leda till kunskapsdelning, kunskapsutveckling samt bidra till och initiera ny forskning.

Malmös sociala och kulturella geografi – dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader – rymmer både utmaningar och möjligheter för såväl stadens skolförvaltningar som för universitetet. Inom seminarieserien adresseras Malmös förutsättningar och hur olika aktörer utifrån dessa kan bidra till att utveckla likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola.

Välkomna att delta är forskare, doktorander, lärarutbildare och studenter, anställda inom skola och förskola och samt förvaltningspersonal och andra som är intresserade av att bidra till framtida forskning. Vi önskar öppna samtal där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts. Alla seminarier är gratis.

Tema: MUVAH

Första seminariet hade tema “Malmöungdomars väg till arbete genom högre studier” (MUVAH). Där presenterades pågående forskning inom kunskapsalliansen MUVAH mellan Malmö stad och Malmö universitet.

Bakgrund
MUVAH initierades 2014, med en studie i London som förebild. Utgångspunkten för uppstarten av MUVAH var Malmökommissionens rapport  som bland annat konstaterade stora socioekonomiska klyftor, ett samband mellan utbildning och hälsa, att ungdomar saknar kompetens för de jobb som finns samt att det är svårt att hitta socialt hållbara lösningar på nämnda utmaningar. MUVAH syftar till att förstå, följa och följa upp ungas vägar genom utbildningssystemet samt att bredda rekryteringen till högre studier. Framförallt handlar MUVAH om att genom forskning och andra insatser möjliggöra för fler ungdomar att välja sin framtid, oberoende av sitt socioekonomiska arv och status.

Inom MUVAH har kartläggningar gjorts av befintliga insatser och samverkan mellan Malmö universitet och Malmö stad. Utifrån detta har konstaterats att de flesta aktiviteter sker sent under ungdomarnas studietid, ofta i slutet av gymnasiet. Vi inom MUVAH-gruppen arbetar nu utifrån tesen att insatser måste ske mycket tidigare, för att högre studier ska upplevas som en möjlighet för fler.

Seminariet den 9 september

Under seminariet presenterades professor Jonas Olofssons pågående studie (ej publicerad ännu), som visar på hur olika flöden av elever genom Malmös skolor och ut i vuxenlivet ser ut (data finns ända ner till skolnivå). Det gjordes även jämförelser med nationell nivå. Tanken är att den undersökning som presenterades ska utgöra en första del i en longitudinell studie av Malmöelevers vägar genom utbildningssystemet. Studien bygger på ett underlag av elever som gick i årskurs 6 år 2008. Denna typ av databaserad forskning, hoppas vi i MUVAH-gruppen kommer utgöra underlag för prioriteringar och beslut inom skolverksamheterna framöver. Bilden visar resultat från en studie om elever i årskurs 6 2008.

På seminariet deltog kollegor från flera olika områden och med en bred representation av erfarenheter och ingångar, från förskola till universitet. Det blev en framgångsfaktor när det var dags för gruppdiskussioner, då flera olika perspektiv belystes. Frågorna som diskuterades handlade dels om hur forskningen är relevant för det egna verksamhetsområdet, men framförallt uppehölls diskussionerna kring tankar, idéer och uppslag för ny forskning inom området. Bland annat framfördes önskemål om att inkludera även data från förskolan i studien, för att belysa förskolans påverkan på elevernas fortsatta skolgång. Det lyftes även önskemål om en kvalitativ studie där ungdomars röster ges utrymme, kanske i form av aktionsforskning. Diskussion kring yrkesprogram som vägen till egen försörjning (studien visar att de som gått yrkesprogram etablerar sig snabbast på arbetsmarknaden) och vikten av tidig och kvalitativ vägledning lyftes som framgångsfaktorer som borde belysas mer.

Seminarium framöver

Nästa seminarium om MUVAH hålls den 9 nov. Läs mer om de olika seminarierna inom ramen för seminarieserien och anmäl dig här (På Komin, länken funkar bara för dig som arbetar i Malmö stad. Om du inte kommer åt den, kontakta undertecknad)

Varmt välkomna till nästa seminarium!

/Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad