Problemskapande beteende i förskolan

Omslag till Probilemskapande beteende.

Jag har tidigare nämnt att jag deltar i en studiecirkel vid namn ”Barn som utmanar” och reflekterat över vilka barn det är. Det är olika för oss alla. De barn som utmanar mig utmanar kanske inte dig eller en av våra kollegor. Tur kan vi ju kalla det, att vi alla är olika så att vi bemöter olika barn olika, kan tänka mig att det är en del av vårt arbete med alla barn rätt till stöd som Malmö Stad har som kommungemensamt utvecklingsområde. Man kan läsa mer om det arbetet här på vårt intranät eller här på Malmö Stads hemsida.

Under vår studiecirkel läser vi två böcker, den ena är Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder av Bo Hejlskov Elvén och jag har precis läst mig igenom en stor del av boken. Jag har fått så många tankevändor under tidens gång och jag har också kunnat relatera till händelser i min vardag som förskollärare och förstå varför det blev som det blev, och kanske inte som jag trodde det skulle bli.

Bo diskuterar olika definitioner på problemskapande beteende för att sedan definiera det han tänker använda i boken, som lyder

Problemskapande beteende är beteende som skapar problem för personer i omgivningen. (Heljskov Elvén 2017, s. 12)

För att klargöra skriver han sedan hur det inte är personerna med autism, ADHD, utvecklingsstörning eller andra utvecklingsmässiga svårigheter som har problem utan snarare vi runt omkring dem som har problem med att hantera och förhålla oss till dem. Mycket klokt och det kan ge oss en tankeställare kring hur vi bemöter barn på våra förskolor, både barn i svårigheter av olika slag och de barn som vi upplever fungerar utan problem.

Jag har tidigare också beskrivit ansvarsprincipen, där man tänker på hos vem ansvaret ligger för att ge de här barnen de bästa förutsättningarna. Det är vårt ansvar.

I boken problematiserar Bo kring flertalet scenarion som gör att jag får tänka en extra gång, och ger också förslag på andra lösningar på händelsen som beskrivits och kan förklara varför beteendet hos brukaren uppstått. Även om boken inte riktar sig specifikt till förskolan finns det mycket att hämta och många lärdomar för oss som arbetar i förskolan att ta.

Avslutningsvis i boken skriver Bo om en del principer som boken tagit upp, och sammanfattar dem. Den första lyder:

Människor som kan uppföra sig gör det. (Heljskov Elvén 2017, s. 203)