Professionellt omdöme i kombination med tillitsbaserta ledarskap – så når vi resultat i elevhälsoarbetet

Ett barn och en vuxen vid ett bord målandes och skrivandes.

Skolpsykologen har en viktig funktion i skolans kärnverksamhet. Genom att bidra med psykologisk kompetens in i skolans elevhälsoarbete ökar sannolikheten för att eleverna ska lyckas i skolarbetet. Tillsammans med skolans personal och med elevens bästa i fokus, skapar vi lärmiljöer som främjar elevernas lärande och hälsa.

Går det att vara en stabsfunktion och ändå arbeta elevnära?

Ja, det går fint. Organisatoriskt är psykologenheten en stabsfunktion, med en enhetschef och två sektionschefer som leder och fördelar arbete i enheten. Psykologerna arbetar elevnära och är en viktig del i skolornas kärnverksamhet, där varje psykolog ingår i elevhälsan på flera skolor. Den organisatoriska tillhörigheten gör att psykologerna har en psykolog som chef och att den professionella utvecklingen sker i enheten. Rektor leder och styr verksamheten på skolan och är också ytterst ansvarig för elevhälsans arbete. Skolpsykologen ingår således i flera sammanhang, där de behöver förhålla sig till olika ledare och där ledarskap och samarbetsform påverkar utformning och kvalitet på psykologinsatsen. Ju högre kvalitet det finns i skolornas lokala elevhälsoarbete, desto lättare blir det för den enskilde psykologen att vara en integrerad del i varje skolas elevhälsoarbete, trots att skolpsykologen är verksam på flera skolor och del av flera elevhälsoteam.

Bara skolpsykologen vet hur det psykologiska arbetet bäst ska utformas och genomföras

Skolledning och skolmedarbetare identifierar utvecklingsbehov och eventuella problemområden, där psykologisk kompetens behövs för nå framgång och goda resultat. De identifierade uppdragen kan vara på individ-, grupp- eller organisationsnivå. De kan vara hälsofrämjande, förebyggande eller åtgärdande. Utifrån det identifierade behovet gör skolpsykologen en professionell bedömning och ger förslag på upplägg och genomförande av insats. Rektor ger uppdraget och tillsammans utformar psykologen och skolledningen ett ärende. Psykologen har ansvar för att ärendet hanteras på ett professionellt sätt, så att elevernas bästa alltid är fokus.

Psykologenhetens ansvar

Psykologenhetns ledning ansvarar för att förvaltningens psykologkompetens kommer eleverna till nytta och att den samlade psykologiska kompetensen bidrar till ökad hälsa och ökat lärande för alla elever. Ledningen ansvarar för att resursfördela på ett likvärdigt sätt, så att alla skolor har tillgång till psykologisk kompetens av hög kvalitet i form av en elevhälsopsykolog som tar aktiv del i skolornas elevhälsoarbete.

Som ledare för psykologeneheten har vi ansvar för att säkerställa att psykologerna har rätt kunskap och kompetens för att klara det skolpsykologiska uppdraget. Vi organiserar för ett kollegialt och professionellt lärande, som ska ge effekt för eleverna.

Vad gör skolpsykologen?

Skolpsykologen deltar i skolans elevhälsomöten. Det är här åtgärdande elevarbete och olika förebyggande och hälsofrämjande utvecklingsinsatser identifieras. Ibland har skolan flera olika elevhälsomöten, vilket kan försvåra för psykologen att delta vid alla. I dessa fall kommer rektor och psykolog överens om hur den psykologiska representationen ska ske.

Skolpsykologen kan bidra till skolans utvecklingsarbete genom att delta vid eller ansvara för olika utbildningsinsatser och workshops för skolans personal. I enheten finns flera psykologer med särskilda intresseområden och kunskaper, vilket gör att vi kan skräddarsy utbildningsinsatser efter skolornas önskemål.

Då arbetslag eller enskilda skolmedarbetare behöver stöd i arbetet med att skapa goda inlärningsmiljöer för klasser, grupper eller enskilda elever kan skolpsykologen ge handledning. Skolpsykologen träffar också personal för enstaka konsultationer. Flera skolor har öppna konsultationstider, där personalen har möjlighet att samtala med psykologen kring elevernas utveckling.

Då det behövs fördjupad psykologisk kompetens för att skolan ska kunna möta elevens behov kan det bli aktuellt med en psykologbedömning. Bedömningen kan göras med eller utan psykologiska test. I arbetet med enskilda elever finns alltid en tydlig frågeställning och medgivande av vårdnadshavare.

Skolpsykologen kan också vara med och göra observationer i klassrumssituationen. Gäller observationen enskild elev behöver vårdnadshavare ge sitt medgivande.

Psykologen har legitimation, vilket innebär att psykologen är ansvarig för den insats som görs och följer de yrkesetiska förhållningssätt som finns. Det är psykologen som har kunskap och kompetens att bedöma hur insatsen ska läggas upp.

Vårt ledarskap ger effekt och resultat för våra elever

Skolpsykologen lägger upp arbetet så att det ska främja elevernas utbildning, lärande och progression. Elevens lärmiljö ska vara trygg och säker och främja hälsa och lärande. Skolpsykologen bidrar med psykologisk kompetens i skolans arbete med att skapa Varje elevs bästa skola.

Bild: Colourbox