Programmeringsfortbildning för matematiklärare

Sex personer står uppradade.

Den 9:e mars 2017 beslutade regeringen om att förändra ämnesplanen i matematik för gymnasieskolan. Ändringarna handlade främst om användningen av digitala verktyg. Den största förändringen var att programmering ska ingå som ett av verktygen för problemlösning i kurserna Matematik 1c, 2c, 3b, 3c, 4, 5 och specialisering. För många matematiklärare är det en mycket stor förändring då programmering normalt inte ingått i matematikämnet på lärarutbildningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen beslutade därför att genomföra en fortbildningsinsats så att samtliga matematiklärare skulle få en utbildning i programmering och hur man didaktiskt använder programmering för problemlösning i matematik. Anledningen till att alla matematiklärare deltar i fortbildningen och inte bara de som undervisar i kurser där programmering ska ingå är att alla lärare ska ha möjlighet att undervisa i samtliga kurser.

Fortbildningen leds av en referensgrupp bestående av lärare och förstelärare kunniga i programmering. Referensgruppen har ansvar att konstruera kursmaterial och genomföra fortbildningen med förvaltningens matematiklärare. Matematiklärarna är organiserade i fem grupper med ca tjugo lärare i varje grupp.

Fortbildningen har tre mål:

  • Kunna bedriva undervisning efter de nya formuleringarna i styrdokumenten.
  • Få en grund i hur man programmerar.
  • Få insikt i hur programmering kan användas didaktiskt i matematikundervisningen.

Innehållet i fortbildningen är grundläggande programmering utifrån matematiska exempel samt didaktisk användning av programmering i matematikundervisningen. Fortbildningen är tänkt att genomföras under tolv träffar á två timmar under läsåret 2017/2018. De sex första träffarna har fokus på programmering, de följande fyra på didaktisk användning av programmering i matematikundervisningen (klassrumstest för de som önskar) och de två sista för genomförandet av en slutuppgift där man ska konstruera en egen programmeringsbaserad uppgift för en kurs man undervisar i. Dessa uppgifter kommer utgöra grunden för en idébank. Mellan träffarna finns uppgifter att genomföra på egen hand. Efter genomförd fortbildning får de deltagande lärarna ett intyg om man genomfört slutuppgiften och har närvaro på minst tio träffar.

För att andra ska kunna ta del av det jobb vi lägger ner så kommer materialet som konstrueras publiceras, med en Creative Commons licens, på en webbsida. Materialet för varje träff publiceras ungefär en vecka efter att de fysiska träffarna genomförts i Malmö. Det innebär att det kommer finnas uppdateringar 19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 15/11, 28/11, 23/1, 6/2, 20/2, 20/3, 17/4 och 15/5.

Vi som ingår i referensgruppen är

  • Magnus Dahlström, förstelärare i matematik och fysik på Pauliskolan och samordnare för fortbildningen
  • Slavica Enving, lärare i matematik och fysik på S:t Petri skola
  • Caroline Friberg, lärare i matematik och programmering på Komvux Pauliskolan
  • Martin Sandgren, lärare i matematik, fysik och programmering på Malmö Borgarskola
  • Kristian Strid, lärare i matematik och fysik på Pauliskolan
  • Nafi Zanjani, förstelärare och speciallärare i matematik, programmering och teknik på Komvux Södervärn