Receptet på ett lyckat projekt

Under mitt år på Mediegymnasiet fick jag möjlighet att ta del av hur eleverna och lärarna arbetar i projekt. Mediegymnasiet strävar efter en helhetssyn i utbildningarna och av den anledningen arbetas det i projekt och tema. Projekt eller tematiskt arbete innebär att man arbetar med kunskapsinnehållet och lärprocesserna utifrån större helheter än de enskilda kurserna.

Sofia Gustafson, Karin Nilsson och Karin Ahlstedt

Jag såg ganska direkt hur jag som bibliotekarie kunde vara med och bidra i projekten. I många projekt var jag bara med på själva planeringsstadiet med lärarna, men under våren var jag även med under själva genomförandet tillsammans med lärarna Karin Nilsson (Svenska och Engelska) och Sofia Gustafson (Digitalt skapande, Grafisk kommunikation och Medieproduktion). Karin och Sofia har arbetat tillsammans i en rad projekt och har utvecklat ett fantastiskt bra samarbete. Deras projekt är oerhört väl planerade, utmanande, kreativa och spännande, vilket självklart smittar av sig på eleverna. Eleverna blir motiverade och engagerade, vilket resulterar i ökad måluppfyllelse. Dessutom har det väldigt kul på sina resor. Att arbeta i projekt kan nämligen liknas vid en resa där vägen är minst lika utvecklande och spännande som målet i sig.

Nedan kommer jag att lyfta två projekt där jag var med under hela processen:

Boksamtal-blogg-bokomslag-boktrailer

Hela klassen djupläste romaner under temat genus. I strukturerade boksamtal diskuterade de sedan böckerna och parallellt formulerade de sina tankar skriftligt i google-sites. Då eleverna går Estetiska programmet med inriktning estetik och media fick de även i uppgift att göra ett bokomslag och en boktrailer utifrån den roman de läst.

Från Arkan Asaads facebook-sida

Två av författarna till böckerna som ingick i projektet hörde faktiskt av sig efter att ha ”uppäckt” boktrailern till just deras bok på Youtube. Författaren till boken Stjärnlösa nätter, Arkan Asaad skrev så här om Max Shores film:

”Det glädjer mig att en sån ung o duktig kille har lyckats gestalta en känsla som jag delar. Mycket bra, annars hade jag inte lagt upp den. Jag länkade hans namn till hans egna hemsida under inlägget på www.arkanasaad.se En annan rolig grej för honom att veta är att Norstedts har lagt upp hans video på deras sida. Så pass bra tyckte jag att den var…”

Se Max Shores uppmärksammande boktrailer!

http://youtu.be/mmvBasi6P64

Johan Erikssons bokomslag till romanen Pojkarna

Jessica Schiefauer, författaren till romanen Pojkarna, skrev så här efter att ha sett Johan Erikssons boktralier:

”Vet du att jag hittade dessa på youtube för ett tag sen! Den första jag såg var så proffsig att jag först trodde att förlaget gjort nytt omslag och trailer! Jättekul att se, du kan väl hälsa klassen från mig och säga att jag blev både stolt och smickrad!”

Se Johan Erikssons filmiska boktrailer!

http://youtu.be/mYrBRr_vZCQ

I detta projekt bidrog jag med urvalet av litteratur, jag var med och formulerade frågeställningarna till eleverna på temat genus, och jag föreslog modell för boksamtal. En modell som bygger på att varje elev i gruppen har en funktion, såsom diskussionsledare, persongranskare, illustratör och sammanfattare. Jag var även med vid flera av boksamtalen och jag diskuterade med lärarna kring bedömningen av elevernas arbeten.

 

Foreign Correspondent

Detta projekt gick ut på att eleverna skulle göra radioprogram i egenskap av utrikeskorrespondenter. De skulle bege sig ut på en lång resa till ett engelsktalande område och agera korrespondenter. Även om de inte reste fysiskt och i reell bemärkelse skulle de ändå förmedla en känsla av att de gjorde det. Resan skulle sedan resultera i radioprogram på 5-12 minuter.

Lyssna gärna!

I projektet Foreign Correspondent blev min roll som bibliotekarie väldigt tydlig i och med att det i kursmålen betonades att eleverna skulle göra en omfattande och källkritisk research. Jag höll därför en inledande föreläsning om källvärdering med ett brett perspektiv, men ändå med en tydlig koppling till elevernas projekt. Jag tog upp värdet av relevanta källor i förhållande till arbetet. Dessutom hade jag undersökt lite extra kring public service i de olika länderna som skulle ingå i projektet och hjälpte eleverna att hitta relevant information kring detta. Att lära ut hur man hanterar och värderar information utifrån relevans är nämligen enbart fruktbart i det läge då eleverna har ett faktiskt informationsbehov. Att enbart hålla en kurs i informationssökning och källkritik är nämligen ganska lönlöst om det inte sker i direkt anslutning till en uppgift.

 

Inspired by Shakespeare

Nu under hösten har Karin och Sofia tillsammans med film-läraren Petter Shiller genomfört projektet Inspired by Shakespeare med en klass estetelever med inriktning media graf/webb eller film/motion graphics. Elevernas uppdrag var att lansera och marknadsföra en produkt som ingår i varumärket “Inspired by Shakespeare”.

Rebecca Hodgsons kampansajt

Produkten skulle vara inspirerad av en Shakespearepjäs. Eleverna skapade till exempel glassen Much adough about nut-ing, stolen Macbeth och parfymen Giulietta. Produkterna designades och lanserades med hjälp av en banner och en kampanjsajt. Några elever gjorde filmtrailers. Kampanjen var på engelska och  eleverna skrev också en jämförande text på engelska.

Moa Assarssons banner

Moa Assarssons banner

 

Se Max Shores och Anton Ljungbergs  filmtrailer på temat Inspired by Shakespeare!

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.

 

Receptet på ett lyckat projekt

Den allra viktigaste förutsättningen för ett lyckat projekt är, enligt Sofia och Karin, att man som samarbetande lärare och bibliotekarie har en gemensam förståelse för uppdraget, för lärandeprocessen och för elevers olika förutsättningar. Det är även viktigt att utgå ifrån kurs- och examensmålen. Projektets syfte måste vara tydligt och det bör finnas ett par delmål längs vägen samt ett slutmål i form av en slutprodukt där eleven får visa sina förvärvade kunskaper. Projekten måste även vara tydligt avgränsade i tid. Lärarna bör kunna påverka schemaläggningen och det måste finnas gott om planeringstid. Det är viktigt att dokumentera allt arbete som läggs ner för att projekt ska kunna ”gå i arv” och återanvändas och för detta ändamål är projektsajterna ovärderliga verktyg.

Som samarbetande lärare och bibliotekarie lär man sig mycket om varandras kurser, hur målen liknar varandra och att man kompletterar varandra. Att det centrala innehållet i de olika kurserna ”kan gifta sig med varandra”. Genom samarbete kan olika teman belysas ur olika perspektiv. Olika kompetenser i ett projekt kan ge eleverna något utöver det vanliga, något man inte får när man arbetar mer traditionellt. Eleverna får en helhet och risken för att eleven tappar fokus med många olika lektioner och olika kurser per dag minskar. Projekten är intensiva och avgränsade i tid och resulterar i ett långsiktigt hållbart lärande. Elever säger att de kommer ihåg bättre när de jobbat med ett tema i projekt.

De största fallgroparna när man jobbar i projekt, menar både Karin och Sofia, är att det ibland är för många lärare inblandade, att framförhållningen i schema är bristfällig och att det inte finns tillräckligt med planeringstid. Något man bör ha med sig vid planeringen för verksamheten på Nya Malmö latinskola. Värt att beakta är även att det är en väsentlig skillnad att jobba med 16-18 elever jämfört med 30.

Som bibliotekarie bör jag vara med i hela processen. Jag kan vara den som initierar ett projekt, men jag har även en stor funktion att fylla på lektionerna tillsammans med lärarna. Jag kan diskutera med eleverna och utmana dem i frågor som till exempel rör källvärdering. Lärare har även många gånger uttryckt önskemål om att jag ska vara med i bedömningsarbetet tack vare min överblick och helhetssyn som jag tillskansat mig då jag deltar i hela projektprocessen.

Receptet på ett lyckat projekt är således att det är välplanerat, att det har ett precist syfte med en tydlig koppling till kurs- och examensmålen, samt att det har en klar avgränsning i tid och ramar. Det bör inte vara för många kockar inblandade, men det är uppenbart att olika yrkeskompetenser och ämnen berikar varandra, vilket torde bidra till en högre måluppfyllelse för eleverna.

Jag ser verkligen fram emot många spännande samarbeten och utmanande projekt på Nya Malmö latinskola!

Text: Karin Ahlstedt