Sfi-elever vidgar vyerna på Stadsbiblioteket

Våra elever läser sfi (svenska för invandrare) kurs C och D på Komvux Malmö Södervärn på studieväg 1. Studieväg 1 innebär att man har mellan 0 och 6 års skolbakgrund, så förutom att eleverna behöver en grundkurs i svenska behöver de lära sig grundläggande studieteknik samt utöka sin omvärldskunskap och utmanas att ta större del i samhällslivet.

Under hösten 2017 har vi vid tre tillfällen förlagt vår undervisning till Stadsbiblioteket. Biblioteket är en plats som erbjuder mycket. Dels kan du ta del av böcker, tidningar, digitala resurser, språkcaféer och läxhjälp, dels blir det en möjlighet till sociala möten. I skollagen (2010:800) slås det fast att vuxenutbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskap och värden. Den ska främja elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Vuxenutbildningens uppdrag

Vuxenutbildningen ska förmedla kunskaper och stödja eleverna så att de kan arbeta och verka i samhället. Den syftar också till att möjliggöra fortsatta studier. Vuxenutbildningen ska förmedla sådana kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna.

(Läroplan för Vuxenutbildningen, bilaga 2017, s 7)

I oktober startade vi med en rundvandring tillsammans med bibliotekarier. Eleverna fick se stora delar av biblioteket och upptäcka vilket utbud som finns, samt skaffa lånekort. Efter rundvandringen arbetade eleverna vidare med uppgifter baserade på rundvandringen.

I november och december delade vi upp eleverna i två grupper. Den ena gruppen fick tillbringa två timmar i bibliotekets Lärcentrum, och den andra fick gå en digital tipsrunda (Google Formulär) för att repetera det vi lärt oss vid det första tillfället. Efter tipsrundan fick eleverna göra en skrivuppgift på plats i biblioteket. Uppgiften gick ut på att beskriva biblioteket för en person som aldrig varit där samt att jämföra med eventuella tidigare erfarenheter av bibliotek. Det visade sig att majoriteten av eleverna aldrig besökt ett bibliotek innan de kom till Sverige. I många länder behöver man betala för att använda biblioteket, eller så är det inte öppet för alla.

I ett allt mer digitaliserat samhälle ska vuxenutbildningen också bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Utbildningen ska bidra till att alla elever utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. (Läroplan för Vuxenutbildningen 2017, s.9)

Efter de tre träffarna på biblioteket har flera av eleverna börjat besöka biblioteket med sina familjer. De lånar böcker, spel och filmer. Det är också fler som går till biblioteket för att studera efter skolan, eller för att använda en dator.

Text: Kristina Blomberg och Jennifer Brehmer, Komvux Malmö Södervärn