Skolbiblioteket – rektors ansvar

Foto: Colourbox.com

Idag är det Kungliga biblioteket, det vill säga Sveriges biblioteksmyndighet som har uppdraget gällande landets skolbibliotek och inte Skolverket. Detta kan tyckas ganska märkligt med tanke på att skolbiblioteket regleras av skollagen och Skolverket är Sveriges skolmyndighet. I landets kommuner ser det också väldigt olika ut. Ibland sorterar skolbiblioteken under utbildningsnämnden och ibland under kultur- och fritidsnämnden.

Jag har flera gånger fått frågan om det inte vore enklare för skolbibliotekarierna att ha bibliotekschefen som sin närmaste chef. Men för mig är det alldeles självklart att skolbiblioteket är skolans angelägenhet och därmed rektorns ansvar. Skolbiblioteket och folkbiblioteket har olika uppdrag. Skolbibliotekets uppdrag står i korrelation till skolans styrdokument och målformuleringar. Skolbibliotekarien är en pedagogisk resurs som stöttar elevers lärande i linje med kurs- och läroplaner. Det är “skolbibliotekspersonalen som gör skolbiblioteket till en pedagogisk resurs. Det är inte medierna i sig som utgör pedagogiken” (Kungliga biblioteket, Biblioteksstatistik 2012)

Foto: Colourbox.com

Organisatoriska och ekonomiska intressen har tenderat att förespråka en sammanslagning mellan folkbiblioteks- och skolbiblioteksverksamheterna. Pedagogiska intressen har däremot poängterat skillnaderna mellan de båda. Skolbiblioteksverksamheten har lyfts fram som specifikt knuten till lärande och undervisning i skolan. Dock gärna i nära samverkan med folkbiblioteksverksamheten. Målgrupperna skiljer sig också. Skolbiblioteket har skolans elever och lärare som målgrupp, medan folkbiblioteket har alla kommuninvånare som målgrupp.

Folkbibliotek och skolbibliotek har alltså olika uppdrag och målgrupper, men därmed inte sagt att aktörerna inte kan samarbeta kring vissa aktiviteter mm. Men det måste då vara tydligt formaliserat hur detta samarbete ska se ut. Viktigt blir att tydliggöra folkbibliotekets respektive skolbibliotekets olika uppdrag och roller.

Text: Karin Ahlstedt