Skolbiblioteket som en transspråkande katalysator

Tecknade bokhyllor och jordglob.

Sedan något år tillbaka har Cristina Nordman, språkutvecklare på Utvecklingsavdelningen arbetat med ett antal grundskolor kopplat till transspråkande. Detta drivs som ett projekt inom ramen för Statsbidraget för ökad likvärdighet. I förra veckan var det dags att involvera ännu en kompetens – skolbibliotekarierna på de skolor som är delaktiga i projektet.

För att skapa en gemensam grund i transspråkande gavs en introduktion för skolbibliotekarierna. Vilken betydelse spelar elevernas språkliga resurser för kunskapsutvecklingen? Vad säger forskningen om transspråkande; att elevers möjligheter att lyckas i klassrummet ökar om de får möjlighet att använda sitt förstaspråk (Thomas & Collier), att alla språk har lika mycket värde (Garcia) samt att tillgången på litteratur och engagemang inför läsande främjar litteracitet (Cummins). Behoven av ett väl utvecklat bestånd på skolbiblioteken och bibliotekarier som har möjlighet att främja läsning på många språk är därför av stor vikt när det gäller transspråkande.

Skolbibliotekariernas roll i projektet är att tillsammans med lärgrupperna på respektive skola (lärare som fått fördjupad kompetens kring transspråkande) undersöka behoven av mångspråkslitteratur. Vilka språk finns på vår skola och hur kan vi bygga upp ett bokbestånd där vi kan främja läsning på så många språk som möjligt? De kommer sedan att få önska ett antal titlar och exemplar till sina skolor och bygga upp ett mindre bestånd som ska användas i projektet. Det kan till exempel vara parallellböcker (böcker på flera språk i samma bok), tvillingböcker (en bok på ett språk, en bok på svenska), silent books (böcker helt utan text) eller enstaka titlar på annat originalspråk än svenska.

Skolorna som är med i transspråkandeprojektet är:
Apelgårdsskolan
Augustenborgsskolan
Lindängeskolan
Mellersta Förstadsskolan
Sofielundsskolan

Dessutom har Kroksbäcksskolan nyligen startat ett MTLS-projekt med transpråkande fokus och deltar därmed i skolbibliotekssatsningen.