Skolkultur som ger kraft att växa

Fyra händer håller i träd som växer i jord.

Hur är kulturen på din skola? En svår fråga att besvara, men ofta pratar rektor eller medarbetarna om att det råder en särskild ”anda” på skolan, eller så kan man svara att det finns beteenden som ”sitter i väggarna”. En skolkultur kan definieras som summan av allt det som en skola representerar i bemötande, handlingsmönster, traditioner, vanor, idéer, normer, värderingar, historia och framtidstro. Ordet kultur kommer från latinets cultura och kan ungefär översättas med ”odling”, ”bearbetning” och ”bildning”. Alla på skolan är en del av skolkulturen.

Elevernas lärande i fokus

I skolans värld behöver vi ledare på alla nivåer i organisationen (lärare, skolledning, förvaltning) som påverkar och influerar en kultur med processer som stödjer inlärning och samarbete på ett meningsfullt sätt, för att skapa en god inlärningsmiljö för alla elever. Vi vill att alla elever ska trivas och vara trygga i skolan. Vi vill att alla elever ska känna lust och nyfikenhet att lära. Vi vill att alla elever ska känna sig kompetenta och ansvarstagande i det egna lärandet. I skollagen står att läsa att utbildningen ska utformats så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero.

Ledarskap

För att skapa en god inlärningsmiljö behöver vi ledare som vet hur man engagerar och inspirerar alla på skolan. Vi behöver  ledare som ser och utvecklar kunskap och kompetens hos andra. Rektor ska leda arbetet med att bygga en kultur som präglas av trygghet, omtanke och inspiration. I den utvecklande och ”växande” skolkulturen finns det tydliga regler, som alla kan och vill följa. Ledningen har höga förväntningar på det sociala beteendet hos alla som vistas i skolan. Rektor behöver identifiera sina egna motiv, önskemål, visioner mål och ställningstaganden. Med ett tydligt eget ”why” kan skolledaren vara trygg i sig själv, ha en god självkännedom och drivas av krafter som mod, energi och vilja. Ledningen bygger relationer till omgivningen som präglas av öppenhet och tillit. Skolledarens beteende är otroligt viktigt som kulturbärare. Det gäller att leva som man lär eller som ISL (International School Leadership) har lärt oss ”To walk the talk and talk the walk.

Syfte, vision och mål

Rektor spelar en central roll i skolans kulturskapande, genom att samla medarbetare, men även elever och vårdnadshavare, kring en tilltalande vision. Rektor ska också se till att det finns rutiner för att göra visionen verklig, samt bygga förtroendefulla relationer till alla på skolan. Det är viktigt att alla som är i skolan får synas och bli lyssnad på. I kulturskapandet ligger fokus på den kollektiva intelligensen, på gemensam kunskap, erfarenhet och talang, för att skapa nya vägar för utveckling. Vi sätter upp gemensamma mål, som vi sedan samarbetar för att nå. Alla medarbetare behöver också dela moraliskt syfte; varför arbetar vi på skolan?

Medarbetarna

Människorna i verksamheten bygger kulturen. Det är gruppen som utvecklar gruppen. Medarbetarnas kompetens och kunskap är synlig i verksamheten. Alla medarbetare på skolan blir bärare av skolans kultur, då de kommunicerar. Detta sker både i handling och verbalt. Vad du gör har betydelse. Vad du säger har betydelse. Det är viktigt för alla som arbetar i skolan att vara en god förebild. Att vara till hands, påbjuda öppenhet och delaktighet samt skapa engagemang är viktigt i en kultur som präglar samarbete och lärande.

Gemensamt och fördjupat lärande

Att ha medarbetare som fungerar som goda förebilder och modeller för inlärning och samverkan är avgörande för att skapa en lärandekultur. Rektor initierar och skapar forum och mötesplatser för samarbete, utvecklingsarbete och lärande; allt från formella forum för information och beslutstagande till mer informella diskussionsforum kring viktiga pedagogiska begrepp och tankar. De formella mötena bör schemaläggas och bestå av viktiga frågor. Det ska kännas angeläget för alla mötesdeltagare att gå till mötena. Genom att fokusera på frågor som är viktiga för det direkta arbetet med eleverna och elevernas lärande, ökar känslan av meningsfullhet. Ju starkare samarbetskulturen på skolan är, ju mer kommer medarbetarna att själva ta ansvar för lärprocesserna, både de egna och de kollektiva. För att maximera inverkan på lärandet kan man arbeta med frågorna; Vad gör vi? Varför gör vi det? Vad blir utfallet? Vad kan vi utveckla och förändra.

Kommunikation

För att skapa meningsfulla möten, behöver vi kunna kommunicera med varandra på ett öppet, utforskande och nyfiket sätt. Det är viktigt att lyssna in varandras perspektiv för att gemensamt kunna lösa problem. I en öppen och tillåtande kultur, vågar vi ställa frågor kring sådant som vi inte förstår eller har en annan åsikt om. Allas röst blir hörd. Lyssnar vi på varandra kommer vi att kunna fatta mer välinformerade beslut och vi kommer gemensamt att lära av våra misstag och framgångar. Upplever vi att kommunikationen på skolan är god och uppmuntrande, kommer vi trivas och längta till vår skola. Vi har roligt och vi känner oss kompetenta.

Hur är kulturen på din skola?

Vad ser, hör och känner du, när du kliver in på din skola? Hur vill du känna? Vad vill du höra och vad vill du se, när du öppnar dörren till skolan och till skolans klassrum, din och dina elevers förhoppningsvis bästa lärmiljö och arbetsplats?

 

Vill du, som är skolledare, ha hjälp med att förändra eller utveckla kulturen på din skola, då kan du söka Organisationspsykologernas stöd här.

Inspirations till bloggen är hämtad från;
M. Fullan & J Quinn, Coherence; The Right Drivers in Action for Schools, Districts, and Systems, CORWIN, 2016
Vivian Robinson; Elevnära skolledarskap, Lärarförlaget, 2011

Skolkultur: Vision, verksamhet och värderingar 

Bild: Colourbox