Språkets betydelse i matematiken

Ordmoln med olika begrepp kring matematik.

Hur kan vi planera vår undervisning i matematik så att den blir mer språkutvecklande?
Kvinna föreläser framför projicerad presentation.Om detta kunde vi lära mer om på Pedagog Malmö Live 2015 som arrangerades av Pedagogisk Inspiration (PI Malmö) på studiedagen 29 september. Elisabeth Pettersson och Maria Dellrup arbetar som matematikutvecklare på PI Malmö. Inför en fullsatt sal bjöd de på en inspirerande föreläsning, om hur vi i undervisningen kan arbeta mer medvetet med att utveckla elevernas språkliga förmågor i matematik.

I kursplanen för matematik står det att undervisningen ska syfta till att eleverna ges möjlighet att formulera och tolka vardagliga och matematiska situationer med hjälp av matematikens uttrycksformer. I kunskapskraven finns också många exempel på att elever ska visa kunskaper genom olika språkliga aktiviteter. Såsom att resonera, ställa frågor och granska matematiska argument.

Matematiska texter och uppgifter är ofta komprimerade och det är svårt att läsa mellan raderna vad som menas. Att läsa matematiska texter ställer krav på elevernas läsförmåga, både avkodning och läsförståelse. Eleven måste förstå varje ord för att kunna lösa uppgiften. Det matematiska begreppet ”volym” kan för eleven ha en helt annan innebörd i vardagliga sammanhang. Såsom ljudvolym och volymschampo.

Elisabeth och Maria gav tips på ”Tanketavlan” som ett exempel på hur eleverna kan utveckla sin begreppsförståelse genom att visa på olika sätt i bild, text, konkret material och symboler hur en matematisk idé eller ett matematiskt begrepp kan överföras mellan dessa representationer. I aktiviteten ges eleverna möjlighet att kommunicera med varandra och föra matematiska resonemang.

Många glada skratt uppstod i salen när deltagarna fick prova att beskriva en bild sammansatt av geometriska figurer för deltagare som inte såg bilden utan istället skulle rita utifrån beskrivningen. Här blev det tydligt hur viktigt det är att ha ett språk för att kommunicera och överföra information och hur mycket enklare det blir om man behärskar det matematiska språket.

/Angelina Briggner och Petra Källberg