Startskott

Sammanslagningen av de tre biblioteken på Heleneholm, Mediegymnasiet och Malmö latinskola är nu påbörjad – omkring 40 000 böcker ska bli 8 000. Första steget är att med hjälp av olika strategier minska och behovsanpassa beståndet samt ombesörja att överblivna böcker återvinns och kommer Malmö stads medborgare till gagn.

Foto: Christina Uhlin

Jag som ansvarar för uppdraget heter Karin Ahlstedt och har sen 2006 jobbat som bibliotekarie på Malmö latinskola. Under förra läsåret arbetade jag även som bibliotekarie på Mediegymnasiet.

Biblioteket på Nya latin blir ca 200 kvadratmeter och kommer att rymma ca 8 000 medier. Vi har ett stort arbete framför oss med att välja ut vilka medier som ska med och vilka som ska gallras. Urvalet måste vara välgrundat och väl förankrat. Jag tänker mig därför att urvalet i första hand ska göras av en referensgrupp med representanter från respektive skola. Dessa personer ska ha ett klart fokus på Nya latins målgrupper och behov.

I biblioteket på Nya latin ska eleverna bli inspirerade och få möjligheter att kommunicera med varandra och omvärlden. Digitalt kommer biblioteksmiljön att stödja ett kreativt arbetssätt med olika medier. Eleverna måste erbjudas goda möjligheter att utveckla de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som är nödvändiga för att kunna dra nytta av teknikutvecklingen för sitt lärande och för att utveckla de kompetenser som blir allt viktigare i samhället. Deltagarna i referensgruppen kommer  att utses av skolledningen. Urvalet av medier kommer även att grunda sig på utlåningsstatistik mm, men alltså främst utifrån relevans för målgrupperna på Nya latin. I mitt uppdrag ligger även att ta fram en plan för hur de medier som gallras tas om hand på bästa möjliga sätt utifrån ett återvinningsperspektiv. Målsättningen är att ingen bok ska behövas slängas.

Har du några frågor, så kontakta mig gärna! karin.ahlstedt@malmolatinskola.se

Text: Karin Ahlstedt