Störst ≠ bäst

40 000 medier ska bli 8 000, vilket innebär ett omfattande gallringsarbete.
Flera har frågat mig: Vad gör en bok värd att behålla?

Detta är naturligtvis en komplex fråga som alltid resulterar i synnerligen subjektiva svar. Frågar du mig personligen så skulle jag kanske säga böcker som handlar om löpning, hälsa, genusfrågor osv. Men vad jag eller någon annan tycker personligen är inte intressant i detta sammanhang.

När vi bygger upp biblioteket på Nya latin så är det viktigaste att urvalet speglar de behov som kommer att finnas på skolan. Bibliotekets bestånd ska stå i samklang med Nya latins vision och pedagogiska arbetssätt. Att en bok är värd att behålla, i detta sammanhang, är att den är relevant för Nya latins målgrupper. Bibliotekets bestånd regleras av en så kallad medieplan, vilken är direkt kopplad till skolans vision och måldokument. Medieplanen rymmer bland annat målgrupps- och behovsanalys samt gallrings- och inköpspolicy.

Det är också viktigt att poängtera att det största beståndet inte nödvändigtvis är det bästa. Ett litet, tillgängligt, behovsanpassat och aktuellt bestånd kan många gånger vara mer användbart och funktionellt.

Det är få saker som är så känsliga som gallring av böcker. Boken i sig är oerhört symbolladdad, inte minst ur ett historiskt perspektiv. Jag är medveten om att det faktum att vi inte kan eller vill ta med samtliga böcker därför kan skapa viss oro. Att en bok inte är relevant för Nya latins målgrupper innebär dock inte att den inte är värd att behålla. Den kan nämligen vara högst relevant för en annan verksamhet inom Malmö stad. Och alla böcker kommer att tas om hand på ett eller annat sätt!

Text: Karin Ahlstedt