Studiehandledare på modersmål

Man står utanför komvux entre.
- Vi undervisar inte i modersmål. Vi är inte heller tolkar. Vi är studiehandledare på modersmål inom vuxenutbildningen. Det är något helt annat, säger Maxamed Yusuf, som arbetar på Komvux Malmö Sfi.

Maxamed tycker att det skrivs för lite om studiehandledarnas arbete och att det ofta råder missförstånd om deras arbetsuppgifter.

– En del tror att vi är tolkar eller att vi undervisar i modersmål, men det stämmer inte alls. Våra arbetsuppgifter innebär en särskild stödinsats för elever inom vuxenutbildningen. Vi förklarar sådant som är omöjligt för Sfi-läraren att förklara på svenska. Målet för oss studiehandledare inom vuxenutbildningen är att eleverna ska lära sig svenska – med hjälp av modersmålet.

Genom att växelvis använda svenska och modersmålet utvecklas elevens verktyg för sitt eget lärande, menar Maxamed.

– Elevens språkutveckling i svenska gynnas av detta. Vi jämför bland annat modersmålets och svenskans grammatik och förklarar grammatiska uttryck. Hela undervisningsprocessen blir enklare och smidigare på detta sätt.

Man ler mot kamera.Maxamed kom från Somaliland till Sverige 1988. Efter studier i offentlig förvaltning på Malmö högskola och i internationella relationer samt pedagogik på Lunds universitet, arbetade han på Arbets- och utvecklingscenter i Malmö. 2010 fick Maxamed tjänst som studiehandledare i somaliska på Komvux Malmö Sfi.

På Komvux Malmö Sfi arbetar studiehandledare i många olika språk.

– Sfi-lärarna skickar de elever som behöver stöd till de klassrum där vi studiehandleder. Det är elever från alla studievägar och kurser.  Varje grupp får oftast studiehandledning en timme i veckan. En del grupper slås ihop och en del elever kommer ensamma, exempelvis analfabeter som behöver individuell hjälp.

Maxamed samarbetar med många Sfi-lärare och deras grupper.

– Vi träffas före och efter lektionerna och diskuterar vilken hjälp och stöttning eleven behöver. Vi samtalar om kartläggning och bedömning i varje enskilt fall. Samarbetet med lärarna har utvecklats mycket under åren och nu är vi på rätt väg. Tidigare kände vi oss som femte hjulet i undervisningen, men nu är vi en viktig del av undervisningen.

Eleverna får oftast studiehandledning på modersmål endast en timme per vecka, men de lär sig mycket, menar Maxamed.

– Studiehandledningen är ett bra hjälpmedel och eleverna vill ha mer tid än så. En timme räcker inte, säger de.

Transspråkande* är också en viktig del av Sfi-undervisningen, säger Maxamed.

–  Man har nu förstått att det underlättar språkutvecklingen, så man satsar mer och mer på det. Eleverna lär sig svenska snabbare och blir fortare klara med Sfi. Det gynnar alla – den enskilde eleven men också samhället och skattebetalarna.

Den största behållningen med arbetet som studiehandledare i modersmål är att se elevernas progression, säger Maxamed.

– Jag blir glad när jag ser att elever gör progression i svenska språket och klarar sina Sfi-betyg. Och det känns bra att veta att vi är en del av att det, att vi har varit med att förbereda dem för ett liv i Sverige.

 

 * Transspråkande/translanguaging handlar om att på ett medvetet sätt använda elevernas flerspråkighet som resurs i undervisningen och låta eleverna använda alla sina språk som resurs i lärandet.