TeachMeet på Malmö högskola – språkutveckling och samarbete

Tre kvinnor sitter vid bord.

För andra gången anordnade Malmö högskola och Pedagogisk Inspiration ett gemensamt Teach-/BibMeet. Denna gång på alldeles nyinvigda Niagara på Malmö högskola. Personal från skolbiblioteken på grund- och gymnasieskolor kom, för att tillsammans med högskolans bibliotekarier utbyta idéer, tankar och arbetssätt. Även ett par representanter från Förskoleförvaltningen var inbjudna för att berätta om projektet Läsmagi.

Den stora bredden gjorde detta TeachMeet till ett möte över gränserna. Tillfälle att jämföra, se likheter och skillnader och att göra om till sitt eget. Eller att inleda fruktbara samarbeten.

Samarbete och samarbetsformer var något som flera av talarna återkom till.

Jenny Magnusson från Malmö högskola lät oss ta del av projektet Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information. De flesta av oss har kanske främst erfarenhet av samarbeten med kollegor, inom eller utanför skolan.

Men för  bibliotekarierna på Malmö högskola är samverkan med studenter också viktig. Bibliotekarierna vill få en förståelse för studenternas situation, för att kunna ge dem bästa tänkbara undervisning och vägledning.

I projektgruppen ingick en student tillsammans med fem bibliotekarier. Gruppen inledde med gemensam kompetensutveckling, i syfte att lära sig mer om brukarinvolvering. Några av metoderna i materialet provades därefter i undervisningen. Tänketank var en av dem. I tänketanken får studenterna tillfälle att utifrån ett tema kläcka idéer och att reflektera över och diskutera dem, både enskilt och i grupp.

Samarbete kan ske på flera olika nivåer. Jenny visar oss delaktighetstrappan, som åskådliggör hur delaktighet kan ses som trappsteg, från information till konsultation, dialog, samarbete och partnerskap.

Kvinna framför presentation.
Helen Rasmussen

Helen Rasmussen, Malmö högskola, berättade om ett samarbete över professionsgränserna. På specialpedagogprogrammet deltar bibliotekarierna återkommande i olika avsnitt i undervisningen. Kursen i vetenskapsteori och metod upplevs av studenterna som abstrakt och lösryckt ur sitt sammanhang. Helen och kollegan Jessica Zaar undervisar  studenterna i hur de på bästa sätt kan söka i databaser. Helen och Jessica har funderat på hur de konkret kan visa eleverna hur man formulerar bra sökfrågor och bedömer olika källors kvalitet. Ett samarbete inleddes därför med forskaren Kristian Lutz.  Under bibliotekariernas presentation kommer Kristian in och visar med olika exempel hur han söker och hur han resonerar när han värderar källorna.

På samma sätt som yngre elever lockats till läsning med hjälp av läsande förebilder, blir Kristian en sökande förebild för studenterna. Ett tips som säkert är applicerbart på grund- och gymnasieskolan.

Mångfasetterad språkutveckling

Kvinna vid dator.
Maida Micheletti Edberg

Ett samarbetsprojekt som växer så det knakar är Läsmagi,som Therese Traneborn och hennes kollegor dragit i gång i Förskoleförvaltningen. Fyra av förvaltningens åtta förskoleområden har deltagande förskolor och även Stadsbiblioteket och Pedagogisk Inspiration är samarbetspartners. Therese är språkutvecklare på Förskoleförvaltningen och tillsammans med kollegan Maida Micheletti Edberg berättade hon hur förskolebibliotek byggs upp på de utvalda förskolorna.

Kvinna framför whiteboard.
Therese Traneborn

En plats att sitta ner på för barn, personal och föräldrar ska förskolebiblioteken vara. Det ska finnas tillgång till barnböcker på svenska och flera andra språk. Barnen ska aktivt delta i skapandet av biblioteksrummet. Och det gör de verkligen också, vilket vi fick bevis på genom de inspirerande bilder som Therese och Maida visade oss.

Läsmagi är ett språkutvecklande projekt som inte bara innefattar uppbyggnaden av små bibliotek, utan är ett helt koncept där språkombud från alla förskolorna fortbildas.

Språkutveckling vurmar också Alba Lira-Morel för. Även hon är språkutvecklare på Förskoleförvaltningen, men har ett förflutet som mediapedagog och journalist. Hon vill utveckla barns språk genom berättande och använder flitigt IKT som hjälpmedel.Men det är pedagogiken som ska styra tekniken, inte tvärtom, påpekar hon.

IKT skapar delaktighet genom gemensamma lärandeprocesser i ord och bild. IKT hjälper oss att nätverka och för oss närmare världen utanför. Ett bra exempel är Google Earth, som tar med barnen på en resa jorden runt. Jag brukar tipsa pedagoger om det och inte många har tänkt på den möjligheten.

Det finns inte bara ett språk, utan många, fortsätter Alba. Jag saknar teater, musik, skuggspel, film som medel att utveckla språket. Vi måste vända och vrida på språket för att förstå. Vi måste föra in magin i språket, säger Alba och är därmed inne på samma spår som Therese och Maida. 

Kvinna med hjärtan på dator.
Alba Lira-Morel

Samarbete kan vara så mycket

Sju talare bidrog denna gång till ett lyckat TeachMeet. Efter en god fika och trevligt mingel prövades denna gång fördjupande samtal i grupper.

Två genomgående teman under eftermiddagen var samarbete respektive språkutveckling och utifrån dessa samtalade talare och åhörare om sina erfarenheter.

Vikten av att börja utveckla språket tidigt, diskuterades i språkutvecklingsgruppen. Det är stora skillnader vid skolstarten, mellan barn som utsatts för “språkbad”  i förskolan och de som sällan får tillfälle att berika sitt språk.

Även vuxnas språkutveckling ventilerades. KomVuxs bibliotekarier arbetar med att förse sfi-studerande med lämplig litteratur. De konstaterar att arbetet på senare år underlättats betydligt av den uppsjö av lättläst litteratur, direkt riktad till språksvaga, som kommit ut.

Gruppen som valt att prata samarbete försökte sig på att definiera vad samarbete kan vara.

Samarbete måste få vara olika saker. Det kan börja med att skapa en relation, för att senare kunna övergå till ett mer eller mindre jämbördigt partnerskap. Det kan handla om att skapa en samsyn.

Det behöver inte bara handla om görande, utan kan kort och gott handla om att komma fram till en samsyn. Som bibliotekarie måste du vara duktig på att visa vilken nytta du kan göra. Läraren får inte uppleva att bibliotekarien stjäl tid, utan att denne i stället underlättar.

Text: Maria Lindroth Foto: Karin Ahlstedt Film: Stefan Bresche 

Talarna:

Karin Ahlstedt – presentationsövning från Hyper Island Toolbox

Jenny Magnusson – Studenter som medskapare av undervisning i att söka, samla och värdera information

Jessica Zaar – Mentimeter

Therese Traneborn och Maida Micheletti Edberg – Förskolebibliotek

Helen Rasmussen – Hur söker en forskare?

Maria Lindroth – Den röda tråden : en progressionsplan för skolbiblioteksverksamheten

Alba Lira-Morel – Språk-/lärmiljöer i förskolan

Vill du se och höra alla talare kan du göra det här:

 

Dina cookie-inställningar hindrar dig från att se innehåll från YouTube. Du kan enkelt ändra dina inställningar för Funktionella cookies, så att du kan ta del av innehållet.