– Kan vi tillföra skolan något vi tidigare inte visste att vi behövde?

Skiftnycklar i papper med anteckningar på.

Skiftnyckelen? Vad innebär det? Varför heter det Skiftnyckelen och inte skiftnyckeln? Vad är målet? Vad förväntas av oss som ingår i Utvecklingsgruppen? Vad är min roll i det här arbetet? Hur kan ni stödja oss i den här processen? Hur mycket tid har vi till det här?

I en mycket varm och välkomnande atmosfär anlände jag och min kollega Charlotte Christoffersen till vårt första möte som processtödjare på Värner Rydénskolan. Vi skulle möta den utvecklingsgrupp som har bildats på skolan med anledning av Skiftnyckelen – ett fortbildningsprojekt för lärare om lärande, IKT och digitala medier.  Utvecklingsgruppen består av skolledare, it-pedagog, skolbibliotekarie samt en lärare från varje arbetslag på Värner Rydénskolan.

Skiftnycklar i papper med anteckningar på.
Förväntningar skrivs ner på Skiftnyckelen.

Stämningen i utvecklingsgruppen präglades av mycket vilja och höga förväntningar samtidigt som det hos oss alla fanns många frågor som sökte svar.  Som processtödjare eftersträvade vi ett väl strukturerat möte där alla skulle komma till tals. Våra ambitioner är höga och under mötet ville vi inte missa den minsta reflektion och de behov som pedagogerna skulle formulera.

 

Vårt mål var att försöka använda de två mötestimmarna för att tydliggöra:

  • Processtödjarnas roll
  • Syfte med Uvecklingsgruppen
  • Skolans IKT-kompetens och behov – utifrån det enkät alla lärare har svarat på.
  • Inventering av behov, fokusområden och prioritering.

Själv funderade jag särskilt på några reflektioner som kom fram:
”- Ni processtödjare kan göra så att vi känner oss trygga i processen för att kunna genomföra det här arbetet med våra kolleger.”
”- Ni processtödjare måste vara lyhörda i det vi säger.”

Man sätter upp post it lappar på blädderblock.
Gruppens reflektioner av enkätsvaren i process.

Jag tänker att det i de här replikerna kanske ligger en del av grunden till vad och hur processen kommer att utvecklas. I gruppen samtalades det också om det viktiga att genom kollegialt lärande lyfta fram den tysta kunskap som finns bland lärarna.

Schema, plats, datorer och många andra delar skall sättas ihop, tydliggöras och synliggöras för att förbättra förutsättningarna till detta projekt som nu har börjat rulla ingång på Värner Rydénskolan. En kanske abstrakt början som förhoppningvis kommer att visualiseras genom praktiska övningar. En utmaning är att koppla ihop teknik med pedagogik vilket dessutom ska ramas in av skolans profil IKT & entreprenörsskap, av Malmö stads centrala utvecklingsområden språkutveckling, genuspedagogik och formativ bedömning – och så klart av Lgr 11.

Vi processtödjare lämnar mötet med Utvecklingsgruppens avslutande reflektioner: Det känns bättre nu. Det är mycket abstrakt, mycket ord och svårt. Jag är inte alls oroligt. Ett kreativt möte. Både strukturerat och ganska abstrakt.

Då är min fråga att utveckla:
– Vad har dagens möte med pedagogerna tillfört mig som processtödjare som jag tidigare inte visste?

 

Tre sammankopplade cirklar.
Process för att filtrera fram skolans prioriterade utvecklingsområden inom lärande, IKT och digitala medier.

Övriga blogginlägg:

Elizabeth Florez
processtödjare inom SKIFTNYCKELEN
genuspedagog  på Centrum för Pedagogisk Inspiration

med
Charlotte Christoffersen
processtödjare SKIFTNYCKELEN
it-pedagog på Centrum för Pedagogisk Inspiration

Elizabeth Florez.Charlotte Christofferssen.