Tips 4 – Struktur och tydliggörande pedagogik

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter.

 

Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

4. Struktur och tydliggörande pedagogik

Det finns många pedagogiska metoder som inte passar barn med autism men tydliggörande pedagogik passar även neurotypiska barn.

Att varje lektion veta svaren på frågorna När, Vad, Med vem, Var, Hur länge och Varför är stressreducerande för alla. Barn som vuxna. Med eller utan diagnos. Det ger en ökad känsla av kontroll och tror jag, ökad motivation.

En iphone med hörlurar vid sidan om.Att veta var material finns, att ha olika system med mappar, pärmar, bänkar, hurtsar som är namnade, färgkodade eller vad som nu än krävs för att varje elev ska få hjälp att få struktur på sitt arbete. Se att olika elever har olika behov av hur tydligt ett schema ska vara och hur det ska vara utformat. Behöver det brytas ner i mindre delar för att bli mer överskådligt? Behöver det vara tillgängligt på bordet för att lättare skapa en överblick över vad som komma ska? Är eleven hjälpt av alla utmärkta appar för att få en bättre struktur över sin skoldag? Var öppen för att hitta olika lösningar på olika elevers olika svårigheter som kan se likadana ut på ytan men som kan bottna i olika svårigheter.

Ta hjälp av den tydliggörande pedagogiken som är en självklarhet i autismspecifik kunskap och du kan hitta alternativ som fungerar för så många fler elever.

En så kallad timstock med lysande lampor på en skala från fem till tjugo.Ta hjälp av alla hjälpmedel som finns att få. Att en elev som har nedsatt synförmåga är glasögon en självklarhet för alla. Tyvärr är inte hjälpmedel för bristande kognitiva färdigheter lika självklara. En elev kan ha bristande tidsuppfattning tror att hon kan klockan, trots att hon inte har någon neuropsykiatrisk diagnos. Fundera då om till exempel timstock kan vara ett alternativ så eleven känner en ökad kontroll över sin tid och skoldagen samtidigt som hon tränas i både tidsuppfattning och  planering. Se inte hjälpmedel som något vi ska undvika utan något som är en självklarhet i allas våra liv och som kan underlätta för oss i vår strävan att lägga energi på rätt saker. De flesta av oss skriver inköpslistor även om vi egentligen hade klarat komma ihåg vad vi ska handla…

Helt vansinnigt att ge kvarsittning till en elev som glömmer sina böcker hemma eller inte har rätt material med till sina lektioner! Det finns inget lärande i kvarsittning, bara en bekräftelse på att eleven gjort fel och har misslyckats. Hitta rätt alternativ för eleven att kompensera för svårigheterna i stället. Hitta ett stressreducerande system som ger eleven möjlighet att klara hålla ordning på sitt material utan att det kräver för mycket energi och kraft.

Lägg ansvaret där det hör hemma. På oss professionella. Än en gång, det handlar om outvecklade färdigheter, färdigheter vi kan och ska hjälpa dem att utveckla. Det handlar inte om lathet, det handlar om svårigheter som vi kan hjälpa dem att hantera så att varje elev kan få känna att de lyckas, att de har egenkontroll men att de behöver vår hjälp att hitta de rätta alternativen. Se det som ett olöst problem, fråga dem vilken hjälp de behöver och du blir förvånad hur många gånger du får kreativa och rimliga förslag.

Text: Linda Grann