Tips 5 – Utgå från barnens olika inlärningsstilar

Tecknad uggla står i kateder och undervisar andra djur.

Kunskap som krävs av professionella som möter barn med autism i skolan gagnar alla. Kunskap som ger pedagogen olika pedagogiska verktyg och ett förhållningssätt som bygger på att vi som vuxna måste ta ansvar för att hitta lösningar. Autismspecifik kunskap är därför en vinst för alla professionella oavsett vilka barn man möter. Under nio dagar ger jag nio, förhoppningsvis handfasta konkreta tips. Nio tips till alla pedagoger,oavsett vilka barn du undervisar.

 

5. Utgå från barnens olika inlärningsstilar.

Tecknad uggla står i kateder och undervisar andra djur.

Undersök hur dina elever lär sig enklast och bäst.

Har en elev svårt att koncentrera sig på en lång muntlig genomgång så ge skriftlig handout helst i förväg men i alla fall samtidigt som du ska ha genomgången.

Har du en elev som är väldigt visuell så tydliggör det du undervisar om med bilder och filmer. Det finns elever som läroböckerna inte fungerar för men där en dokumentärfilm kan vara nyckeln till lärande.

Har du en elev som behöver tydliga uppgifter, som kanske har kort arbetsminne, så bryt ner uppgiften, skriv den inte bara på whiteboard utan ge en individuell instruktion som har brutits ner i flera led tll eleven. Det ska inte behövas en diagnos som Asperger, autism eller ADHD för att det kan testas.

Har du en elev som inte kan sitta still längre stunder så hitta möjligheter till lärande där eleven måste röra sig. Samtidgt som du funderar på vilka hjälpmedel som kan vara aktuella, bolldyna kan vara något som hjälper eleven att behålla vakenheten sittandes. Vänta inte på en diagnos för att leta efter lösningarna, skyll inte på barnet för något han uppenbart inte råder över. Lös problemet i stället. Tillsammans med barnet, med föräldrarna, med kollegor. Utgå från att det är ett olöst problem som kommer att lösas, då hittar du fler tänkbara alternativ.

Har du en elev som ständigt slår med sin penna mot bänken så se att det förmodligen är elevens strategi för att bibehålla vakenhet. Hitta tillsammans med eleven sätt som möjliggör att han eller hon kan fortsätta med det utan att störa andra eller hitta andra metoder som fungerar lika väl. Bok på bänken som dämpar ljudet? Stressboll att krama? Plast att riva sönder? Du behöver inte ha en ADHD diagnos på ett papper för att se om en elev har svårt att koncentrera sig samtidigt som hon förväntas sitta still och vara tyst.

Var nyfiken. Se att varje barn vill lära sig, vill få intellektuella utmaningar, vill utveckla sitt tänkande, det gäller för oss att tro på dem och hitta sätt så även de kan upptäcka och utveckla sina förmågor. Strategier, metoder, arbetssätt och anpassningar som optimerar lärandet behöver aldrig se lika ut. Elever har olika styrkor och svårigheter, har olika behov och därför behöver hjälpen se olika ut. För mig är det en rättvis och likvärdig skola.

Tidigare tips:

1. Se under ytan kan du läsa här.

2. Anpassa miljön i klassrummet finns här.

3. Miljön på skolan här.

4. Struktur och tydliggörande pedagogik finns här.

Text: Linda Grann