Träff 4 Spelregler

Elever spelar gigantiskt plockepinn.

Att elever stör varandra i skolarbetet är inte helt ovanligt. Ändå står skolor och lärare ibland handfallna inför problemet och tycker det är svårt att hitta gemensamma sätt att lösa det på den egna skolan. På Universitetsholmens gymnasium valde vi att angripa problemet från ett lite annorlunda perspektiv. Inom ramen för skolans kollegiala lärande, har vi under läsåret undersökt hur vi pedagoger kan anpassa arbetssätten för att hjälpa eleverna till bättre studiero. Detta är bloggen om hur arbetet fortskrider!

Spelregler i klassrummet  var temat för gruppernas fjärde träff. Varför fungerar många elever så bra när de är ute på APL där det finns mer givna spelregler? Har vi i skolan alltför olika spelregler så att eleverna inte ser vikten av att följa dessa? Är det så i skolan att det man får göra hos den ena läraren får man inte hos den andra? Varför är eleverna så olika beroende på vilken lärare de har? Vi tror att studieron påverkas starkt genom att vi har tydliga och gemensamma spelregler och att eleverna känner igen sig oavsett av vilken kurs de har eller vilken lärare de är hos. Med tydliga spelregler minskar gapet mellan hur olika eleverna är beroende på vilken lärare de har. Gemensamma spelregler skapar trygghet och studiero. Eleverna vet vad som gäller och får tid och ro att koncentrera sig på sitt skolarbete.

Eleverna var tydliga med när vi behövde gemensamma spelregler enligt enkäten kring deras studiero. Här kommer några exempel på vad eleverna beskrev som otydliga spelregler enligt enkäten:

 • Långa lektioner utan rast.
 • När läraren inte säger till när det är oordning i klassrummet.
 • När folk kommer sent, eftersom lektionerna störs och då även koncentrationen.
 • När alla pratar i mun på varandra eller rakt ut.

Dessutom var det tydligt att eleverna vill att lärarna ska sätta gränser i klassrummet. Här är några exempel från enkäten:

 • Ha bestämda platser om det behövs.
 • Kasta ut elever som stör.
 • Att lärarna ser till att datorer och mobiler bara används när eleverna har fått tillstånd till detta.

Alla i gruppen var förberedda inför träffen genom att läsa igenom ett textmaterial. Träffen inleddes med att en dokumentationsansvarig utsågs. Samtalsledaren gick kort igenom vad som vi tagit upp vid förra tillfället, därefter gick ordet runt. Varje deltagare i gruppen hade maximalt 5 minuter på sig  att delge sina tankar kring vilka spelregler de arbetar efter. Samtalen summerades och ordet blev fritt. Grupperna samtalade kring vilka gemensamma spelregler som vi skulle pröva inför nästa träff. Många följde redan de spelregler som diskuterades, dock var det många som fick ny  input och var positiva till att prova nya idéer. Gemensamma spelregler fungerar bara om alla följer dem vilket gäller både lärare och elev.

Här redovisas utdrag ur gruppernas minnesanteckningar om förslag till gemensamma spelregler:

 • Skriva lektionsinnehållet på tavlan.
 • Placera ut eleverna i klassrummet.
 • Ha mobilhotell.
 • Röra sig mer i klassrummet, ha mer ögonkontakt.
 • Undvika att någon sitter längs bak.
 • Ordning på bänkar och stolar före och efter lektion.
 • Datorernas lock nere vid genomgång om inget annat anges.
 • Vårdat språk.
 • Alla skall få lika mycket taltid. Vi kan använda oss av tex. glasspinnemodellen.
 • Inget insläpp vid sen ankomst, vänta 15 minuter till nästa insläpp.

Grupperna provar det de har kommit fram till och vi återkopplar hur det gått vid nästa träff. En grupp bestämde sig för att läsa en pocketbok, grundkurs om unga och vuxna vilken är utgiven av VVS branschens yrkesnämnd. Detta är en bok som belyser skillnaden mellan hur ungdomar och vuxna tänker.

Träffen avslutades i positiv anda och med förväntan inför nästa gång då deltagarna kan dela med sig  av sina erfarenheter av arbetet för  högre måluppfyllelse och bättre arbetsmiljö för alla.

Erika Andersson, Maria Brorsson, Agnes Gentili-Cronholm, Johan Bohman Grinneby, Bent Nielsen, Henrik Roslund och Ulf Österlindh.

Referenser:

Gibbons, Pauline (2010): Lyft språket, lyft tänkandet : Språk och lärande. Hallgren och Fallgren.

Hattie, John (2012): Synligt lärande för lärare. Natur och kultur.

Kornhall, Per (2015): Förstelärare : En handbok. Natur och kultur.

Scherp, Hans-Åke (2013): Lärandebaserad skolutveckling : Lärglädjens förutsättningar, förverkligande och resultat. Studentlitteratur.

Steinberg, John (2015) Lärarskicklighet. Gothia Fortbildning.

Timperly, Helen (2013): Det professionella lärandets inneboende kraft. Studentlitteratur.