Vad är egentligen vetenskaplig grund?  

Tecknade figurer med texten: Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Illustration: Skolforskningsinstitutet/Karin Grönberg

Välkomna till den nystartade temabloggen ”På vetenskaplig grund”! Här kommer vi som arbetar som vetenskapliga utvecklingsledare på Pedagogisk inspiration (PI) Malmö att blogga om vårt arbete, aktuell forskning och annat spännande – allt med vetenskaplig grund som den gemensamma nämnaren.

All utbildning ska enligt skollagen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Som vetenskapliga utvecklingsledare är vårt uppdrag nära kopplat till denna formulering i skollagen – samtidigt som formuleringen i fråga är allt annat än entydig. För oss i vårt arbete handlar den vetenskapliga grunden om en rad olika saker, som att exempelvis stärka lärares och förskollärares samarbetsmöjligheter med olika forskare och lärosäten, att använda vetenskapliga metoder och relevanta forskningsresultat i det lokala utvecklingsarbetet eller att stödja strukturer för professionsutveckling och kollegialt lärande utifrån vetenskapligt prövade modeller. Vi arbetar på uppdrag från de tre skolförvaltningarna i Malmö (Förskoleförvaltningen (Fskf), Grundskoleförvaltningen (Grf) och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (Gvf)), vilket innebär att vi arbetar tillsammans med både centrala stöd- och ledningsfunktioner och enskilda skolor och förskolor.

I den här bloggen vill vi dela med oss av idéer och erfarenheter från vårt arbete, men även ibland ta tillfället i akt att vända och vrida på sådant som kanske ibland tas för givet, problematisera och sätta saker i nya sammanhang. Och varför inte börja med att vrida lite på begreppet vetenskaplig grund?

 

Begreppet vetenskaplig grund

Skolverkets tolkning av vetenskaplig grund är att det både handlar om resultat från vetenskapliga studier och om det systematiska utforskande som krävs för att sätta dessa resultat i ett sammanhang.  Därutöver använder Skolverket även begrepp som forskningsbaserat arbetssätt och forskningsbaserat förhållningssätt, där forskningsbaserat arbetssätt är ett sätt att arbeta som utgår ifrån bästa tillgängliga kunskap – grundad i såväl vetenskaplig kunskap som beprövade erfarenheter. Ett forskningsbaserat förhållningssätt är enligt Skolverket en undersökande kultur där professionen själva diskuterar, kritiskt granskar, använder och utvärderar forskningsresultat utifrån sina erfarenheter och de sammanhang de befinner sig i.

Eva Adamson, tidigare direktör för Skolforskningsinstitutet, har också uttryckt att det finns en skillnad mellan vetenskaplig grund och vetenskapligt förhållningssätt, där det förra handlar om kunskaper som kommer från vetenskapliga studier som forskare bedriver, medan det senare är ett förhållningssätt som var och en kan anta. Ett vetenskapligt förhållningsätt skulle enligt Adamson även kunna beskrivas som ett kritiskt förhållningssätt.

Enligt skolverket ska ett forskningsbaserat arbetssätt och förhållningssätt finnas i alla delar av organisationen. Såväl policynivån, huvudman, skolledare och medarbetare i skola och förskola behöver inta ett kritiskt granskande förhållningssätt och använda den bästa tillgängliga kunskapen i sitt arbete. Likaså är det både utbildningens och undervisningens innehåll och form som ska vila på vetenskaplig grund.

Om du är intresserad av att läsa mer om de olika begreppen kan du till exempel göra det här:

https://www.vbe.lu.se/sites/vbe.lu.se.en/files/vbe_skola_for_webb.pdf

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning-och-utvarderingar/forskningsbaserat-arbetssatt/forskningsbaserat-arbetssatt-nagra-nyckelbegrepp

Vi vill i den här bloggen inbjuda till diskussion om hur ni kan arbeta med vetenskaplig grund på olika sätt. Vi välkomnar med glädje synpunkter och förslag på vilken del av den vetenskapliga grunden vi ska djupdyka i härnäst!