Våga tro när andra tvivlar

Barn i tomteluva pekar uppåt.

Vår skola är för en skola för alla elever. Eller för nästan alla elever. Alla elever passar inte in på vår skola.

Skolan som riskfaktor och skyddsfaktor

Skolan kan vara en riskfaktor men också fungera som en viktig skyddsfaktor för elevers hälsa, lärande och utveckling, särskilt för elever som utmanar. Elever som trots omfattande stöd och anpassningar, inte bedöms kunna nå målen eller passa in i skolan. Elever som riskerar att tidigt exkluderas. Låt oss använda elevhälsan som en strategisk resurs och skapa inkluderande lärmiljöer. Miljöer med plats för olikheter och låt oss erbjuda förebyggande insatser på ett tidigt stadium som minskar risken för misslyckanden och utanförskap.

Elever i behov av särskilt stöd

När en elev riskerar att inte nå målen sätts omfattande resurser in. Många involveras, både i och utanför skolan. Samtal, möten och dokumentation. Insatser som utvärderas, upprepas och intensifieras över tid. Tills det en dag tar stopp! Centrala elevhälsan kontaktas, upprörd rektor ringer: ”Vi har gjort allt för att det ska funka, men det går inte längre. Eleven behöver något annat. Eleven passar inte in på vår skola”. Så mycket kraft och möda har plöjts ned, så många samtal och så många möten. Men nu återstår bara frustration, uppgivenhet och maktlöshet. Vem orkar tro när andra tvivlar?

En stunds reflektion och tanken slår mig. Elever som inte passar in. Elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd för att passa in. Passa in i vadå? Att som elev, tidigt i livet, möta känslan av att inte passa in riskerar att lägga grunden för ett socialt utanförskap även i vuxen ålder. Elever som utmanar blir ofta bärare av problemet själv: Jag är en sån som inte passar in.

Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Tänk om vi gjorde tvärtom! Tänk, om vi redan från början skapade tillgängliga lärmiljöer med universell design, skapade för att vara användbara för alla – inte bara för elever som utmanar. En skola som skyddar mot utanförskap och erbjuder miljöer som främjar lusten till lärande och utveckling. En skola med växtkraft som får alla elever att spira efter bästa förmåga.

Och tänk om vi, istället för att åtgärda det som redan gått snett, kunde använda vår samlade kunskap och erfarenhet till att tidigt identifiera och förebygga framtida misslyckanden. Av erfarenhet vet vi att det redan från skolstart finns elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd utifrån sina individuella behov och förutsättningar. Elever som behöver korta varierade undervisningsmoment, mindre undervisningsgrupp, utökat rörelsebehov, färre förflyttningar eller individuellt schema med bildstöd. Varför vänta och se istället för att ge?

Naturligtvis ska vi kunna erbjuda specialiserade lärmiljöer och kvalificerade åtgärder för den elev som behöver. Men bara för den som behöver och bara så länge det behövs. Särskiljande insatser kan ha biverkningar och de ska därför användas med eftertanke.
Låt oss stötta varandra i vardagen att orka tro på varje elevs inneboende kraft när eleven själv tvivlar. Låt oss använda elevhälsan som en strategisk resurs och låt vår samlade kunskap och erfarenhet tidigt komma eleven tillgodo. Låt oss tillsammans skapa varje elevs bästa skola!

Text: Cecilia Holmkvist, enhetschef – Samordning och Stöd – Malmö stad

Bild: Colourbox