Vårt ledarskap ger resultat och effekt för våra elever

Tecknade elever som sträcker upp händerna.

I skollagen kan vi läsa att ”det pedagogiska ansvaret vid en skolenhet leds och samordnas av rektor. Rektor ska särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas olika förutsättningar och behov. Som rektor får den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk insikt”. Att vara rektor är ett ansvarsfullt uppdrag. Som skolledare leder du din skola här-och-nu, samtidigt som du tar ansvar för att förbereda och utveckla nya generationer för ett framtida vuxenliv.

I den lärande organisationen är den skicklige ledaren också en skicklig följare

När alla i verksamheten arbetar utifrån en tydlig vision kommer medarbetarnas förmågor och kompetens att kraftsamlas i en och samma riktning, vilket i sin tur ger resultat. Den skicklige ledaren skapar en kultur, där alla på skolan förstår sitt sammanhang och känner sig delaktiga i lärandeprocessen. Den skicklige ledaren skapar stödjande och utvecklande strukturer för verksamheten, samtidigt som hen har en förmåga att möta individen. För att kunna skapa varje elevs bästa skola, måste det finnas personer som ser och stödjer varje elev i dennes kunskaps- och utvecklingsprocesser. Den skickliga ledaren har goda kunskaper i psykologiska och pedagogiska utvecklingsprocesser och har metoder att leda mot gemensamma mål. Hen har goda kunskaper om barns utveckling och klarar att möta de behov som eleven har, kunskapsmässigt, socialt och vad det gäller att erbjuda en god inlärningsmiljö. Kan du som ledare möta eleven, lyssna, skapa förutsättningar och utifrån din förståelse av elevens behov fatta kloka beslut som stödjer eleven och ligger i linje med skolans riktning, skapas goda strukturer för lärande där alla inkluderas. För att klara detta krävs en lyhördhet för alla som verkar i skolan. Ledaren följer och leder, vilket gör medarbetarna till medledare. Eleven visar riktning för vad som är en god inlärningsmiljö. Vi lär av varandra!

Magin sker i undervisningssituationen

Det är i mötet med eleverna, i undervisningssituationen, som skolsystemets kraft finns. Det är här vi lägger grunden för varje elev att lyckas. I den framgångsrika undervisningen sker mötet med eleverna utifrån elevernas förutsättningar. Det är här eleverna utvecklar viktiga kunskaper, värden, färdigheter och förmågor för aktiva och självständiga liv. Det är här, som vi tillsammans med hem och samhälle ger eleverna framtidstro. I den framgångsrika skolan möter eleverna en trygg, hälsosam och intellektuellt stimulerande miljö. Eleverna är engagerade och upplever att personalen möter dem med respekt och välvilja. Undervisningen är individuellt anpassad, utifrån ett system som inkluderar alla. Det är en utmaning att som lärare se varje individ, samtidigt som undervisningen ska passa all. I den inkluderande lärmiljön fungerar detta, men vi är många som måste ta ansar för hur vi bygger detta system. I den framgångsrika skolan finns en kultur där alla elever passar in och där alla medarbetare på ett professionellt sätt och med stöd av varandra och sina ledare klarar att möta och leda eleverna i deras lärande. Skolans utbildnings- och stödinsatser ligger i linje med skolans mål och vision.

Att se individen och få den att utvecklas och känna tillhörighet i systemet

Det är komplext att vara ledare i en lärande organisation. Som ledare ska du kunna möta och leda individen, både elev och medarbetare. Du ska kunna leda grupper och få dem att ta ansvar för det gemensamma arbetet med att skapa undervisning som har hög effekt för elevernas lärande. Du ska också leda skolans verksamhet och skapa en kultur, där det finns en hög grad av samarbete och kommunikation mellan alla som berörs av skolans verksamhet. I den framgångsrika lärandekulturen är alla involverade och samverkar för att identifiera problem och hitta löningar. Samarbetet inkluderar även vårdnadshavare och andra viktiga intressenter i närsamhället.

Det finns inga enkla lösningar på komplexa utmaningar

Som skolledare behöver du stå på stadig grund. Ju mer du lär känna dig själv och dina egna reaktioner, desto säkrare kan du hantera utmanande situationer som stress, konflikter och komplexa problem. När du känner dig trygg, förstår dina drivkrafter och motstånd och vet vilka styrkor och utvecklingsområden du har, så blir det lättare att hantera medarbetarnas beteenden, elevernas behov och gemensamt skapa förutsättningar för elevernas lärande och lärares undervisning. En trygg, kunnig och lärande skolledare är en bra förebild och modell för alla på skolan och därmed också en bra ledare i en lärande organisation.

 

Inledningen är hämtad ur Skollagen  (2010:800)

Bild: Bilden på eleverna kommer från Colourbox.