Vilka lässtrategier fungerar i naturvetenskapliga ämnen för elever med svenska som andraspråk?

Bild från colourbox (Bruno Weltmann)
Lärare på Pauliskolan upplevde att många elever hade svårt att läsa och och ta till sig innehållet i läromedlen i kemi och andra naturvetenskapliga ämnen.

Nu har resultaten från deras forsknings- och utvecklingsprojekt publicerats i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens och du hittar texten i temabloggen Lärdomar från Malmö.

För att undersöka om upplevelsen att många elever med svenska som andraspråk på natur och teknikprogrammen hade svårt att läsa naturvetenskapligt orienterade texter stämde genomförde Linda Ellinore Lindberg (förstelärare med inriktning mot språkutveckling) och Emelie Bjurling (lektor i naturvetenskap) en enkätundersökning i några klasser. Svaren visade att merparten av eleverna bara läste i kemiboken inför prov och att de flesta saknade medvetna strategier för att ta till sig denna typ av texter.

Lärarna designade och genomförde därför ett forskningsbaserat projekt där eleverna fick undervisning i, och använde, tre olika lässtrategier som kan passa för naturvetenskapliga texter. Efter undevisningssekvensen i en lässtrategi fick eleverna svara på en uppföljningsenkät. Några elever deltog också i en observju där lärarna både observerade och intervjuade elever som läste en ny text om hur de tog sig an den. 

Genom undersökningen fick lärarna syn på att eleverna, när de fick undervisning i lässtrategier kopplat till kemiundervisningen, utvecklade och kunde dra nytta av lässtrategier i ämnet. THIEVES var den lässtrategi som eleverna med svenska som andraspråk hade mest nytta av, men många använde även strategin nyckelord för att få grepp om centrala begrepp i texten. Några elever uppgav att de behöver lässtrategierna när de läser texter på svenska men inte på sitt modersmål. Samtidigt pekar resultaten mot att eleverna kan använda de strategier de lärt sig i kemiundervisningen i andra naturvetenskapliga ämnen.

Läs mer om undersökningen och vad lärarna kommer fram till i lärarnas text som ligger i temabloggen Lärdomar från Malmö.

I detta projekt har lärarna fått stöd i att använda forskning och vetenskapliga metoder av en utvecklingsledare från Pedagogiks inspiration Malmö (Jens Ideland) och en forskare och experthandledare från Malmö universitet (Maria Kouns). Läs mer om denna typ av projekt på Komin.