Att läsa skönlitteratur med andraspråkselever

En tecknad figur håller leende upp en trave böcker.
Illustration Kristian Ingers
En viktig fråga för många lärare och specialpedagoger är hur de kan  stötta andraspråkselevers läsning och möjligheter att ta till sig skönlitteratur.

I en text som nu publicerats på temabloggen Lärdomar från Malmö berättar två lärare om vad de fick syn på när de undersökte vilka utmaningar elever i svenska som andraspråk kan möta när de läser och analyserar skönlitteratur.

Kursplanerna i svenska som andraspråk på gymnasienivå ställer krav på att eleverna ska utveckla en förmåga att läsa och redogöra för exempelvis innehåll, teman, struktur och berättartekniska grepp i skönlitterära texter från skilda kulturer och olika tider. Terese Björkman och Elin Dahmberg från Malmö latinskola har genomfört ett projekt där de använt fördjupade analyser av elevers skriftliga provsvar, gruppsamtal och enskilda textsamtal för att undersöka vilka utmaningar elever i svenska som andraspråk möter när de läser och tolkar skönlitteratur. Projektet bygger på forskning och vetenskapliga metoder och i sitt arbete har lärarna fått stöd av forskare från Malmö universitet (Catarina Economou) och vetenskaplig utvecklingsledare från Pedagogisk inspiration Malmö (Jens Ideland).

Analysen pekar mot att eleverna i många fall saknar tillräckligt inarbetade strategier för läsning av skönlitteratur och därför möter utmaningar i att uppfatta och förstå kritiska och kulturspecifika aspekter i texterna. I många fall är det en djupare förståelse för de analytiska begrepp som presenteras i undervisningen som saknas, vilket gör det svårare för eleverna att använda dem som verktyg för att förstå och tolka texter. Författarna föreslår bland annat att lärare arbetar med modellering och gemensam läsning i klassrummet, dels för att eleverna ska få stöd i att förstå kulturspecifika aspekter och hur de kan använda analytiska begrepp och strategier och dels för att läraren ska få en bättre bild av vilka utmaningar eleverna möter i sin läsning.

Hela texten hittar du på temabloggen Lärdomar från Malmö eller i länken

Björkman & Dahmberg (2022) Att läsa skönlitteraturönlitteratur med andraspråkselever – utmaningar och lässtrategier i svenska som andraspråk på gymnasiet

Läs gärna mer om denna typ av forsknings och utvecklingsprojekt för pedagogisk personal och vilket stöd skolor och förskolor kan få på Komin.