Lässtrategier inom naturvetenskapligt orienterade texter

Bild från colourbox (Bruno Weltmann)
Om lässtrategier för andraspråkselever i kemiämnet.

Sammanfattning:

Att läsa naturvetenskapligt orienterade texter kan vara en utmaning för andraspråkselever på gymnasiet eftersom de har en hög lexikal densitet och multimodalitet i form av fackord, bilder, diagram, formler. Detta projekt undersöker vilka lässtrategier andraspråkselever använder och är hjälpta av i kemiämnet genom att ge undervisning i tre stategier och att låta eleverna svara på fyra olika enkäter. En mindre grupp elever har även ingått i en observjugrupp.

Förstudien visade att många elever sällan läser läroboken. Det sker vanligtvis enbart inför prov. Eleverna har inte heller några utarbetade lässtrategier för att hämta kunskap ur naturvetenskapligt orienterade texter. Efter undervisningsupplägget resonerar de elever som deltar i observjuerna om att naturvetenskapliga tex- ter kräver andra strategier än samhällsvetenskapligt orienterade texter. Observjuer och enkäter visar även att elever som behöver förstå enstaka ord föredrar strategin Nyckelord medan de elever som fokuserar på att förstå helheten av lärobokstexten har föredragit strategin THIEVES.

Länk till texten:

Bjurling och Lindberg (2022) Lässtrategier inom naturvetenskapligt orienterade texter

Nyckelord: lässtrategier; andraspråkselever; naturorienterande ämnen; THIEVES; nyckelord; sammanfatta text efter läsning

Om texten:

Detta är en utvecklingsartikel som skrivits av lärare som fått stöd av vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) och forskare (MAU) i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Läs mer om denna typ av projekt här. Texten publicerades först i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021.

Tillbaka till Lärdomar från Malmö