Jessika Ståhl, förste fritidspedagog på Möllevångsskolan.

“Lärandet pågår hela tiden”

Planering och samverkan är viktigast för en framgångsrik fritidsverksamhet, menar förste fritidspedagogen Jessika Ståhl på Möllevångsskolan. Tematiskt arbete och lyhördhet stärker den röda tråden mellan skola och fritids.

En fungerande samverkan mellan skola och fritidsverksamhet är en förutsättning för ett meningsfullt lärande under hela dagen och för att eleverna ska nå sin måluppfyllelse, menar Jessika Ståhl. Hon nämner den viktiga röda tråden mellan skola och fritids och att lärandet pågår hela tiden – det uppstår lärandesituationer både i leken och under aktiviteter.

Uppdaterad läroplan

2016 fick Lgr 11 ett nytt avsnitt där fritidspedagogiken lyfts. Samtidigt stärktes avsnittet om övergångar och samverkan mellan skolformerna. Efter drygt 25 år som fritidspedagog arbetar Jessika Ståhl nu på Möllevångsskolan där hon leder utvecklingen av fritidshemsverksamheten.

Hon understryker vikten av det lustfyllda informella lärandet, om att engagera eleverna i lärprocessen, ta tillvara och bejaka deras intressen.

– Om jag vill arbeta med animation men eleverna vill prata om Fortnite då får jag som pedagog vara lyhörd och låta dem visa vad de kan och istället utmana dem utifrån det.

Arbetar tematiskt

Under rubriken Veckans aktivitet jobbar hon och kollegorna tematiskt med eleverna, med teman som ofta anknyter till pågående skolarbeten. På skoltid arbetar eleverna med Bokjuryn, ett litterärt pris där barn och ungdomar röstar fram sina favoriter ur årets utgivning. Då många saknade ett bokmärke fick bokmärkestillverkning bli veckans aktivitet och eleverna fick träna på sin förmåga att skapa och uttrycka sig. De har också fasta aktiviteter som utedag, bakgrupper och fritidsråd där man utgår från förmågor och elevernas behov. På fritidsråden har de under hösten och våren utvärderat sina planeringar.

– Tillsammans med våra egna reflektioner använder vi detta och gör en analys på hur vi ska arbeta vidare. Vi dokumenterar arbetet med foto och har bjudit in föräldrarna på drop in efter våra temaarbeten kring till exempel känslor och “Talang”, för att synliggöra elevernas lärande, säger Jessika Ståhl.

Lek och fantasi

Leken är viktig på fritidshemmet, då eleverna får använda sin fantasi, lära tillsammans med andra, bearbeta intryck och skapa nya utifrån sina behov. Det här ställer krav på pedagogen att vara lyhörd och delaktig i leken för att ta tillvara elevernas tankar, reflektioner och intressen.

– Vi har pratat om hur vi är mot varandra, vad känslor är och om ords betydelse. Hur ord och yttranden kan påverka en själv och andra, för att skapa en trygg miljö. Det ska komplettera skolan och förskolan, men det är ett mer grupporienterat och situationsbaserat lärande jämfört med skolan. Det man gör i skolan fortsätter på fritids. Här finns ju inga kunskapskrav, men vi arbetar med förmågor och med elevernas behov och intressen, säger Jessika Ståhl och fortsätter:

– Lärandet pågår hela tiden och det finns många sätt att komplettera undervisningen i skolan. Får jag till exempel höra från idrottsläraren att de behöver träna på balans gör vi en hinderbana på fritids där de kan träna på just den förmågan. Eleverna måste då veta vad det är för lärande som ska ske. Man avslutar med att fråga eleverna vad de lärt sig.

Planeringen viktig

För att det här ska fungera fullt ut krävs en fungerande samverkan mellan skola och fritids, tillräcklig tid för planeringsarbete och kunskap om att fritidspedagogerna ska arbeta med lärandemål, konstaterar hon.

– Problemet är ofta att vi på fritids är insatta i skolans verksamhet, men att det ibland är svårare att få skolan engagerad i fritidsverksamheten eftersom lärarna har andra uppdrag på eftermiddagarna. Det handlar inte om att man inte vill, utan det har praktiska orsaker, säger Jessika Ståhl.

Enligt en utvärdering av den nya läroplanen som Skolverket presenterade i januari 2019 har de flesta fritidsanställda goda kunskaper om den, men de uppger också att det ofta saknas förutsättningar att förverkliga målen. Jessika Ståhl framhåller att mer planeringstid alltid är önskvärt, men hon menar också att grunden till ett välfungerande fritids finns på Möllevångsskolan. All personal som arbetar på fritids träffas till exempel en gång i veckan, för pedagogiska diskussioner så att all personal ska få kunskap om sitt uppdrag och lärandemålen med verksamheten.

– Vad är viktigast för att fritidshemmet ska kunna komplettera skolans pedagogik och bidra till elevernas utveckling?

– Det är viktigt att skolan och fritids har en gemensam grundsyn och det tycker jag vår rektor Andreas Katsanikos har lyckats med i vår åtagandeplan. Vi jobbar alla utifrån samma åtagandeplan med relationsbaserade ledarskap, att utveckla elevernas språk och BFL där all personal deltar, säger Jessika Ståhl.

Text & Foto: Fredrik Thunberg