Maria Dahlgren och bildstöd i nyckelband.
På Gullviksskolan har alla rastvärdar med sig dessa nyckelband ut. De underlättar för eleverna att förstå vad som ska hända senare under dagen.

Så ger bildstöd fler elever möjlighet att lyckas

Visuellt stöd hjälper alla elever att förstå och minnas bättre, men vilka fällor ska du undvika när du börjar jobba med bildstöd?

– Bilderna finns kvar medan det talade ordet försvinner. Visuellt stöd hjälper alla elever att förstå och minnas bättre. Till exempel är det gynnsamt att förtydliga instruktioner med bilder så att eleverna får stöd att komma ihåg instruktionerna, vilket leder till att eleverna blir mer självständiga och får möjlighet att lyckas, säger hon.

Medan en specialpedagog jobbar på organisationsnivå med att exempelvis stötta lärare i hur de kan anpassa undervisningen för alla elever, jobbar en speciallärare mer operativt. Maria Dahlgren beskriver att hon i hennes roll kommer närmare eleverna och jobbar med dem enskilt, i mindre grupper eller i klassrummen tillsammans med undervisande lärare.

– Som speciallärare är det viktigt för mig att ge eleverna det stöd de behöver för att lyckas. Genom att använda bildstöd kan elevens självkänsla öka eftersom jag arbetar med att stärka och stötta elevens förståelse och uttrycksförmåga, säger hon och tillägger:
– Jag använder bildstöd alltid, hela tiden, väldigt mycket. När du väl använt dig av widgit online så kan du inte sluta.

”Bildstöd är inte en genväg”

Widgitbilder använder Maria Dahlgren mycket för att förenkla texter för eleverna, i olika arbetsblad och för att förtydliga begrepp. I sin roll som speciallärare utbildar hon också andra lärare på skolan i hur man använder programmet och hur bilderna kan användas i klassrummet.

I nuläget varierar det en del i hur mycket bildstöd som används på skolan och det beror på kunskapsnivån, hur vana lärarna är vid verktyget och hon tror även brist på tid är en eventuell faktor.
– Jag vill kunna inspirera och visa olika sätt som det kan användas på och efterhand hoppas jag att man upptäcker vinningen själv: att så mycket mer material kan bli tillgängligt för eleverna, säger hon.

Men en utmaning hon märker att många ställs inför är hur man jobbar med begreppen på ett djupare plan. Bildstöd är inte en genväg utan snarare ett komplement till annat visuellt stöd och metoder för att förklara och tillgängliggöra ord och begrepp. Det går att kombinera med särskilda arbetsblad och annat visuellt stöd som till exempel tankekartor och venndiagram.

– Det är viktigt att ha ett tydligt syfte med att använda bildstöd då det påverkar vilken form av bildstöd man använder. Är bildstödet till för att stötta eleven att få struktur och ordning är kanske ett schema eller 1-2-3 lista med bildstöd aktuellt. Då förtydligar bilderna vad som kommer att hända och rutiner. Behöver det språkliga innehållet förtydligas så tillverkar jag en begreppslista, begreppskarta eller ett memory med aktuella begrepp, säger Maria Dahlgren.

Memoryspel med begrepp

Nu när skolans fjärdeklassare jobbar med Sveriges landskap dyker det upp många nya ord som “slätter”, “odlingar” och “älvar”. Då gör Maria Dahlgren ett memoryspel av begreppen, i andra fall kan hon skriva om texter från exempelvis läroböcker eller elevernas läsläxor, och lägga till bildstöd.

Detta för att förtydliga ord och begrepp men också för att begränsa textmassan eleven ställs inför. En lärobok eller ett kapitel kan kännas övermäktigt om eleven har lässvårigheter. Att då få en kortare text med bilder upplevs av många elever lättare att ta sig an.

– Om vi till exempel tar begreppet sjö, det begreppet måste du jobba mycket bredare med om du aldrig varit vid en sjö. Endast bilden på en sjö räcker inte för att förstå det på djupet, bilden kan däremot hjälpa dig komma ihåg det sen. Har man aldrig varit i en skog eller sett en sjö så är det många begrepp runt omkring som behöver lyftas och arbetas med, då kan bildstöd vara en del i det arbetet, säger hon.

I den mån det går involverar hon eleven i skapandet av materialet, oavsett om det är ett memory eller ett schema de gör, den diskussion som uppstår där menar hon också är oerhört lärande för eleven.
– Sen tror jag att eleverna tycker det är roligare, vilket inte är så konstigt med tanke på att det blir så mycket mer lättförståeligt och tillgängligt, säger Maria Dahlgren.