10 tips till förberedelseklass!

Alfapetbrickor bildar orden: tio tips.

Hur tycker ni att man organiserar undervisning i förberedelseklass för nyanlända elever? Vi på Vägledning & stöd har formulerat tio tips inom området:


-Lägg grunden genom kartläggningsprofiler och ISP!

Ta del av kartläggningsprofilerna i steg 1 & 2 samt den individuella studieplan (ISP) som upprättats på mottagningsenheten Mosaik. Använd underlaget för att fördela elevens tid i förberedelseklass (FBK) respektive ordinarie undervisning och vid planering av studiehandledningens form och innehåll.

 –Ha fasta mötestider och använd alla resurser!

Nyanlända elever är allas ansvar! Ta tillvara på de resurser som finns: studiehandledare, modersmålslärare, ämneslärare, sva-lärare, fritidshem och övrig pedagogisk personal på skolan. Avsätt en fast och återkommande tid för pedagogiska samtal och framåtsyftande planering för all inblandad personal. Flexibilitet och samarbete är ledord för att få till en sammanhängande och givande skoldag.

 –Rigga för samarbete mellan FBK och ordinarie klass!

Varje elevs individuella behov avgör i vilken utsträckning eleven ska undervisas i förberedelseklass.Tänk på att det är ett tillfälligt komplement och att eleven måste ha en klassplacering och delvis delta i ordinarie undervisning. I FBK är elevernas språkutveckling i fokus samtidigt som kunskaper inom övriga skolämnen ska inhämtas. Både sva- och ämneslärare bör därför vara delaktiga i elevernas lärande. Både lärares och elevers scheman spelar roll för att få till denna samverkan.

– Tänk igenom arbetssätt och undervisningsmetoder!

Skapa tydliga rutiner och strukturer för undervisningen, både i  förberedelseklass och ordinarie klass. Se till att undervisningen är språk- och kunskapsutvecklande.Kognitivt utmanande uppgifter, elevens förförståelse, multimodala verktyg, genrepedagogik, riklig interaktion och användning av elevens alla språk är viktiga bitar för att skapa en gynnsam undervisning.

 –Arbeta i projekt över ämnesgränserna!

Att arbeta med ämnesövergripande projekt gynnar både elever i ordinarie klass såväl som  elever i FBK och underlättar samarbete och övergångar mellan dessa skolformer. Projektarbete ger eleverna möjlighet att studera en fråga ur många olika perspektiv, vilket bidrar till en större helhetsbild och en tydligare röd tråd mellan skolämnena och underlättar lärarsamarbetet.

 –Ge studiehandledare och modersmålslärare en aktiv roll!

Knyt tidigt kontakt med studiehandledare och modersmålslärare.Se till att FBK-lärare, ämneslärare och studiehandledare tillsammans fyller i planeringsmallen för att sätta upp korta och långsiktiga mål för studiehandledningen och utgå från elevens styrkor och utvecklingsområden. Se över scheman och lokaler för att kunna få till en effektiv studiehandledning. Jobba för att föra modersmålsundervisningen och sva-undervisningen närmare varandra.

 –Tänk igenom hur era digitala kompetenser underlättar!

Använd Google classroom för att underlätta samplanering och dela material med berörda lärare och studiehandledare. Även elever och vårdnadshavare gynnas av att kunna följa arbetet i Google Classroom och kunna översätta genom Google översätt-appen. Intowords-appen kan läsa upp text på olika språk. Både lärare och elever har inloggning till Inläsningstjänst och kan lyssna på inlästa läromedel på flera språk.

 –Låt klassrumsmöbleringen spela roll!

Tänk över hur du genom klassrummets möblering organiserar för gruppinteraktion, arbete i par och enskilt arbete. Låt syfte och mål för varje lektion och arbetsområde vara synligt och tydligt i klassrummet, gärna på flera språk. Underlätta skoldagen för eleven genom att till exempel ha individuella scheman och tider för studiehandledning som en självklar del av klassrummet. För att skapa arbetsro bör material, lärplattor och datorer finns tillgängligt i klassrummet.

 –Jobba för ett interkulturellt förhållningssätt!

Ett interkulturellt förhållningssätt innebär bland annat strävan efter att skapa en lärandemiljö som präglas av ömsesidig nyfikenhet och flerspråkighet; där allas erfarenheter och kunskaper får plats. Även föräldrasamverkan har en viktig roll i detta arbete! Jobba för god kontakt och dialog om skolans arbete samt vårdnadshavares betydelse för elevens skolgång.

– Ta hjälp av Vägledning & stöd!

Språkcentralens Vägledning & stöd erbjuder insatser och stöttning gällande mottagande, organisering och undervisning av nyanlända elever utifrån skolors önskemål och behov. Kontakta oss gärna!

 

Text & bild: Lisa Lundkvist, Elma Radovac & Johanna Söderlund, Utvecklingssekreterare, Vägledning och Stöd, Språkcentralen

 lisa.lundkvist@malmo.se, elma.radovac@malmo.se,johanna.soderlund@malmo.se