Äntligen Det Komplexa Genuspusslet!

Tecknat pussel lagt.

Äntligen kommer vårt första inlägg i bloggen om Det Komplexa Genuspusslet ”GEP”!

För att ge dig en överblick behöver du få veta lite om bakgrunden till GEP.
2011 fick vi uppdraget av den dåvarande utbildningsdirektören Matz Nilsson att utforma en fortbildning för gymnasielärare inom området genus.
Resultatet blev kursen Det Komplexa Genuspusslet. Hittills har cirka 30 lärare (som vi kallar genuspiloter) utbildats och utbildas i en process som fortfarande pågår.

Tecknat pussel lagt.                         (Teckning av Sara Böök)

För oss som leder utbildningen (Karin Jannert Romée, Eva Bringéus och Elizabeth Flórez) har det varit mycket givande att se hur de deltagande pedagogerna har utvidgat och fördjupat sitt genusperspektiv och hur deras kunskap och medvetenhet har börjat påverka deras undervisning i klassrummet. Enligt de utvärderingar vi gjort med deltagarna är även dessa mycket nöjda!

En stor del av genuspiloterna har medverkat i Skolverkets två projekt Genus och ämnesdidaktik och/eller Handledning för jämställdhet och kunskap. I Genus och ämnesdidaktik samarbetade vi med förskolepersonal och grundskollärare som även deltog i utbildningen ”Genus i praktiken”. Det andra projektet syftar till att utveckla en mer jämställd undervisning där jämställdhet och språkundervisning integreras. Deltagarna genomförde kartläggningar på sina skolor utifrån metoder som används inom aktionsforskningen. Projekten presenterades vid två konferenser i Stockholm.

Två av våra grupper är klara med den grundläggande utbildningen och den tredje gruppen har två tillfällen kvar. Samtidigt har även ett nätverk för alla genuspiloterna bildats. Syftet med nätverket GEP är att stödja genuspiloterna i deras uppdrag ute på skolorna samt ge dem ännu mer genuskompetens.

De handlingsplaner som skrevs inom ramen för Skolverkets projekt Jämställdhet och kunskap ska nu implementeras (och eventuellt kompletteras). Vi besöker därför under hösten samtliga gymnasieskolor för att tillsammans med skolledningen, likabehandlingsgruppen och genuspiloterna utforma den handlingsplan som ska gälla på skolan. Dessutom erbjuder vi stöd och hjälp i denna process. Vi kallar dessa besök för ”Genus-Turnén”!

På de skolor vi hittills besökt (Bellevue, Agnedsfrid och Petri) har utifrån handlingsplanerna ett ”kontrakt” skrivits. I dessa beskrivs de konkreta åtgärder och insatser respektive skola ska göra inom genusområdet. Genuspiloterna är en viktig resurs, och då förvaltningen gjort en stor satsning på dem ska deras kompetens givetvis utnyttjas på bästa sätt – och på de skolor vi hittills besök ser detta mycket lovande ut! Ett besök på Borgarskolan är inplanerat i november, och vi hoppas de återstående skolorna också hittar en tid åt oss nu i höst! Det har varit stora förändringar för många skolor (och genuspiloter), vilket naturligtvis gjort detta svårare.

Nu är dags för en av våra genuspiloter att fatta stafettpinnen och skriva om sina erfarenheter av och tankar kring GEP – Anna W Gustafson från Värnhemskolan.

Tre kvinnor håller om varandra.

Text: Eva Bringéus, Elizabeth Flórez och Karin Jannet Romée.

Bilder: Elizabeth Flórez