Använd Bygga Svenska – ett bedömningsverktyg i fem steg!

Omslag till materialet Bygga svenska.
Exempel ur Bygga svenska.
Läraren fyller utifrån avstämingspunkter i hur långt eleven nått på varje nivå inom aspekterna lyssna, tala, skriva, läsa.

Många lärare som undervisar nyanlända elever har länge efterfrågat ett handfast material för att kunna ge både elev, vårdnadshavare och andra ämneslärare en tydlig bild av hur långt den nyanlände eleven kommit i sin andraspråksutveckling. Under 2017 lanserades äntligen Skolverkets Bygga Svenska-material som är ett bedömningsverktyg i fem steg. Vi på Vägledning och Stöd kommer att jobba med implementering av materialet i Malmös skolor under 2018. Materialet finns för våra tre stadier samt gymnasieskolans introduktionsprogram och riktar sig till pedagoger som undervisar  nyanlända elever samt elever med annat modersmål än svenska som är i  behov av stöttning och återkoppling i sin andraspråksutveckling.

Bedömningsmodellen bygger på att läraren  utifrån områdena, lyssna,  tala, läsa och skriva  ska ringa in hur långt eleven kommit utifrån fem språknivåer:  

Steg 1 – Ny i språket

Steg 2 – På väg i språket

Steg 3 – Vidare i språket

Steg 4 – Mot ett avancerat språk

Steg 5 – Med ett avancerat språk

Det finns också avstämningspunkter för elever med kort eller ingen skolbakgrund.

Fem blå cirklar som är ihopkopplade.
Bedömningen kommer in som en naturlig del i undervisningen och det framåtsyftande arbetet

Bedömningen ska bygga på kontinuerliga observationer och uppgifter i den ordinarie undervisningen, vilka bör vara en del av ett meningsfullt sammanhang. Varje bedömningssteg omfattar en beskrivning av typiska drag för språkutvecklingen på respektive nivå, samt observationspunkter som läraren kan använda för dokumentation och för att följa elevernas progression. Målet är att bedömningen ska ge information om hur eleven använder sina språkliga kompetenser och hur de omsätts i ett skolsammanhang. I detta bör man uppmärksamma att elevens språkutveckling är under ständig progression! Just när man kryssat i avstämningspunkter för en nivå kan man kanske behöva fundera på om eleven kommit vidare till nästa. Var är vi nu? Vart ska vi? 

Bygga svenska-materialet är gediget och innehåller alltså både elevexempel som en svenska som andraspråkslärare kan ha till hjälp i sin egen bedömning, tabeller med avstämningspunkter och dessutom användbara undervisningsmetoder för alla nivåer.

Syftet med Bygga svenska är att:

  • lärare kontinuerligt ska kunna bedöma elevers andraspråksutveckling i svenska  från nybörjarnivå till mer avancerad utifrån tala, läsa, lyssna och skriva
  • följa elevens andraspråksutveckling över tid och vara en tillgång vid ev överlämning/flytt mellan olika skolformer
  • ge stöd till ämneslärare som också ska undervisa den nyanlända eleven och därmed ge förutsättningar för en rätt riktad ämnesundervisning och viktigt lärarsamarbete
  • informera och återkoppla  vårdnadshavare och elev om andraspråksutvecklingen, vad eleven behärskar, vad som är nästa steg att ta, samt vad undervisningen just nu bygger på.

Vi passar på att flagga för att Skolverket nu bjuder in dig som arbetar med nyanlända elever i grundskolan och gymnasiet till dialog om materialet.  Under dessa dialogmöten får du fördjupad förståelse  om hur bedömningsstödet kan användas för att just stödja arbetet med nyanlända elevers språk- och kunskapsutveckling. Du får dessutom kunskaper om bedömning och undervisning i olika ämnen; hur du systematiskt kan iaktta elevernas förmågor och ge stöttning, vilket  har betydelse  i alla ämnen. Inbjudan riktar sig alltså även till ämneslärare som har en viktig del i nyanländas lärande. Det ges också tillfälle till erfarenhetsutbyte med andra lärare och rektorer under dessa möten. Missa inte att anmäla dig här: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/konferenser/dialogmoten-bygga-svenska-1.237669

Innan jul hade vi på Vägledning och Stöd i samverkan med PI en uppstartsträff kring materialet och då var intresset stort; många av er lärare kom! Eftersom det var en positiv start med stor uppslutning kommer vi att bjuda in till en andra träff redan innan Skolverkets konferens. Håll utkik!

Dyker det upp tankar eller frågor?

Kontakta oss!

Johanna Söderlund, Elma Radovac, Lisa Lundkvist, Utvecklingssekreterare, Vägledning & stöd, Språkcentralen

Text : Johanna.soderlund@malmo.seLisa.lundkvist@malmo.se, elma.radovac@malmo.se

Skolverkets bilder- Tack för lånet!