Att skapa en meningsfull skoldag för nyanlända elever

Avbild av olika dokument för kartläggning.

Hur kan vi arbeta med nyanlända elever som direktplaceras i våra klasser? Hur ger vi dem en meningsfull skoldag? Hur kan vi skapa kognitivt utmanande uppgifter för elever som befinner sig i ett  tidigt skede av sin andraspråksutveckling? Hur kan vi använda digitala verktyg som stöd? Utifrån dessa viktiga frågor fick vi möjlighet att forma en studiedag för lärare på en grundskola i Malmö.

Vi valde att lägga upp dagen utifrån cirkelmodellen olika faser.

Cirkel uppdelad i fyra delar.
Cirkelmodellen tolkad av Anna Kaya.

I fas 1 ville vi bygga upp gemensam kunskap inom området nyanlända elever genom att tillsammans fördjupa oss i bland annat Skolverkets allmänna råd för nyanlända elever, kartläggning steg 1-3 samt Grundskolenämndens riktlinjer för arbetet med nyanlända elever i Malmö stads grundskolor.

Skärmbild av ILT.
Inläsningstjänst har många läromedel som är inlästa på flera språk. En bra stöttning för våra nyanlända elever!

fas 2 presenterade vi ett ämnesövergripande samarbete mellan SVA och NO utifrån cirkelmodellen med konkreta exempel på hur vi kan anpassa de olika faserna efter våra nyanlända elevers förutsättningar. Detta bland annat genom att lyssna på aktuellt läromedel på flera språk i Inläsningstjänst, skapa tydlighet genom 6-fältare och modellering av texttyp, translanguaging och samarbete med studiehandledare. Den stöttning som planerats för eleverna utgick ifrån vad som visats i kartläggningens steg 1 och 2, samt steg 3 i biologi vad gäller elevernas styrkor och utvecklingsområden.

Avbild av olika dokument för kartläggning.
Det är viktigt att ta vara på elevens förmågor som framkommer i kartläggningen och Bygga svenska.
Skärmbild av google translate.
En 6-fältare kan hjälpa eleverna att skapa struktur i sina faktatexter. Den kan enkelt delas och översättas i Google classroom.

I fas 3 fokuserade vi i på gemensamt arbete i form av hem- och expertgrupper. Expertgrupperna fördjupade sig inom varsin scaffoldingmetod utifrån interaktionsmodellen “Mötas på mitten” för att sedan sprida sina gemensamma kunskaper och slutsatser vidare till sina respektive hemgrupper (arbetslag).

I fas 4 var det dags för individuell produktion. Då fick varje lärare (enskilt eller gemensamt) planera ett undervisningsmoment utifrån cirkelmodellen med särskilt fokus på scaffolding för sina nyanlända elever.

Vi valde att lägga upp studiedagens arbete i Google classroom där vi successivt kunde lägga ut nya instruktioner, material och uppgifter som lärarna hela tiden hade tillgång till. Om vi använder det i undervisningen är det dessutom enkelt att dela klassens arbete med andra lärare (inte minst elevernas studiehandledare!), skapa uppgifter och följa elevernas progression i Google docs, översätta med hjälp av Google översätt-appen och lyssna på texten med Into words (i Chrome).

Skärmbild av google translate.
Med Google översätt-appen kan eleverna enkelt översätta till många olika språk för att skapa förförståelse!

Vi avslutade dagen med en Mentimeter som bland annat visade att lärarna tycker att Google översätt-appen är ett användbart redskap. Det framkom även att många lärare önskar bättre förutsättningar för ökat samarbete mellan lärare samt med modersmålslärare och studiehandledare för att skapa en röd tråd i mottagande, organisering och undervisning av nyanlända elever.

Hör av dig om du vill veta mer!
Johanna Söderlund & Lisa Lundkvist
Utvecklingssekreterare, Vägledning & stöd