Att uppnå hög måluppfyllelse för alla elever är inte lätt, men det är möjligt!

Elever står på rad och håller händer över huvudet.
Achieving high achievement for all students

English text follows Swedish text.

Vårt mål är att stötta alla elever att lyckas.
Vi bör inte mäta hur framgångsrika vi är som lärare genom hur mycket vi undervisar eller vad vi undervisar, istället bör vi titta på våra elevers måluppfyllelse i slutet på läsåret. Även om vi kan tyngas av förväntningar från läroplanen och olika projekt så bär vi i slutändan det ultimata ansvaret för vad våra elever lär sig och i vilken grad lärandet leder till förväntad måluppfyllelse för årskursen. Nu, mer än någonsin, är det hög tid att skifta fokus från vad vi undervisar till vad det är våra elever faktiskt lär sig.

I de här blogginläggen fokuserar vi på lärandet i klassrummet i syfte att uppnå höga nivåer av lärande för alla elever.

Lärandemål – att veta vad som ska undervisas räcker inte, vi måste veta vad vi vill att våra elever ska lära!
Vi pratar ofta om “baklängesplanering” eller “om att starta med slutet/målet i tankarna”, vilket är lite som att likna planeringsprocessen vid en resa där en GPS leder oss till vår slutdestination. I detta förstår vi att vi först måste knappa in vår destination innan vi får instruktioner via GPS:en om att ta den mest effektiva och väl genomtänkta vägen. Ett välutvecklat lärandemål är vår destination och ytterst nödvändigt för undervisning och bedömning av hög kvalitet. Lärandemål hjälper oss att fokusera undervisning- och bedömningsformer på det som är allra viktigast och för att säkra att fler elever lyckas.

Kvalitativa summativa bedömningar – att börja med målbilden och hur vi kommer att mäta framgång.
Om vi fortsätter med GPS-liknelsen gällande en planeringsprocess som håller hög kvalitet så skulle vi uppmuntra lärare att inte enbart “börja med målbilden i tankarna” utan även bestämma hur lärandet som skett ska synliggöras och mätas. I planeringen behöver lärarlag både ha med lärandemålet och hur de kommer att synliggöra och mäta framgång. Den summativa bedömningen designas så att elever engageras i aktiviteter där de ges förutsättningar att visa vad de har lärt sig under arbetsområdet. Den summativa bedömningen kan ses som ett “firande” av lärandet där eleverna visar att de har lärt sig och kan uppvisa sitt lärande på nya kreativa sätt.

Framgångskriterier – alla som lär kan lyckas
Framgångskriterier sätter ord på kunskapen och färdigheterna som eleverna behöver för att lyckas genomföra den summativa uppgiften. Vi tar steget bort från att använda kursplanedokument som en struktur för att istället använda framgångskriterier som den naturliga vägen till högre måluppfyllelse. Vi uppmuntrar lärare att arbeta tillsammans och noga reflektera kring den summativa uppgiften samt lista den kunskap och de färdigheter som elever behöver för att lyckas. Om framgångskriterierna är välkonstruerade hjälper de läraren att ha större precision i sin undervisning, att fokusera på det som är viktigast och att använda lektionstid mer effektivt.

Förtest – att skaffa sig en förståelse för nuvarande lärandenivåer
När man väl är klar med lärandemål, en högkvalitativ summativ bedömninguppgift samt tydliga och specifika framgångskriterier genomför läraren ett förtest med eleverna där de får visa sin nuvarande kunskaps- och färdighetsnivå. Den här datan är av störst vikt för läraren eftersom det gör att aktiviteter och tidsaspekten för arbetsområdet kan justeras. Den ger också information kring vilket innehåll som behöver utökat fokus.

Formativ bedömning- drivmedlet för fortsatt framgång
Lärare får insikt i elevernas lärande genom att kontinuerligt engagera dem i formativa bedömningar. Informationen från bedömningarna ger lärarna möjlighet att justera undervisningsstrategier, tidsplaner och aktiviteter för att möjliggöra för fler att lära. När några elever bemästrar framgångskriterierna förstärks deras lärande samtidigt som andra elever andra får utökat stöd för att lyckas. Målet är att stötta fler elever att uppfylla framgångskriterierna och lyckas genomföra den högkvalitativa bedömningsuppgiften.

Schema över process.

Följ gärna våra blogginlägg för att tänka om eller ta nytt fokus i din planering för att öka möjligheterna för alla elever att lära på höga nivåer.

För mer information kontakta oss
Peter Hayes peter.hayes@malmo.se
Anna Blomberg anna.blomberg2@malmo.se

 

English Text

Achieving high levels of success for all students isn’t easy, but it is possible!

Our goal is to assist all students achieve success.
We should not judge our success as teachers by what or how much we teach, but consider the success of all our students as the year end goal.  Whilst we often feel weighed down by curriculum expectations and initiatives, we are ultimately responsible for what our students learn and to what extent that learning leads to mastery of year level expectations.  Now, more than ever before, it is important to turn our focus from what we are teaching, to what our students are learning.

In this series of posts, we re-focus learning in classrooms in order to achieve high levels of learning for all students.

Learning goals- knowing what to teach is not enough, we must know what we want our students to learn!

We often talk about ‘starting with the end in mind’, likening the planning process to a journey where the GPS leads us to our destination.  For this analogy, we understand that first we must enter our destination before we are instructed by the GPS to take the most efficient and effective route.  A well-developed learning goal is our destination and essential for quality instruction and assessment.  Learning goals help focus instruction and assessment on what matters most in order to ensure more students are successful.

Rich summative assessments- Starting with the end in mind and how we will measure success.

Continuing the GPS analogy and in terms of a quality planning process, we encourage teachers to not only ‘start with the end in mind’ but also determine how to measure the learning that has taken place.  In terms of planning, teacher teams not only have the end in mind (learning goal) but also how they will measure success (summative assessment). The summative assessment is designed to engage students in an activity where they can  demonstrate all they have learnt over the course or unit of work.  We see the summative assessment activity as a ‘celebration’ of learning, where students show the teacher that they have listened, learned, and can demonstrate their learning in new and creative ways.

Success criteria- all learners can be successful

Success criteria articulate the knowledge and skills students require in order to successfully complete the summative assessment task. We move away from using curriculum documents as a structure, to using success criteria as the natural path to higher levels of success.  We encourage teachers to work together and consider the summative assessment task and list the knowledge and skills students require.  If constructed well, success criteria assist teachers to be much more precise, stay focused on what matters most, and use class time more efficiently.

Pre-test- getting sense of current levels of learning

Armed with learning goals, a rich summative assessment task and clear and concise success criteria, teachers engage students in a pre-assessment task, inviting students to showcase their current level of knowledge and skill.  This data is important for teachers as it assists with adjusting activities and the time required before the end of the unit, and what content requires additional focus.

Formative Assessment- The fuel to drive further success

Teachers gain insight into student learning by engaging students with formative assessments. This information allows teachers who adjust teaching strategies, time, and activities to ensure more students learn.   As students master aspects of the success criteria, their learning is extended whilst other students are further supported.  The goal is to help more students master the success criteria in order to successfully complete the rich summative assessment task.

Schema över process.

The planning and teaching model that leads to higher levels of learning for all.

 We invite you to follow this sequence of blog posts to re-think or re-focus your planning in order to ensure all students learn at high levels.

For more information, contact us.
Peter Hayes peter.hayes@malmo.se
Anna Blomberg anna.blomberg2@malmo.se