Behovet att få prata om rasism finns!

Elever sitter i ring medan kvinna skriver på whiteboard.

Ungdom mot rasism har i veckan varit ute på en av pilotskolorna i Malmö för att diskutera normer, rasism och fördomar. Vi träffade elevrådet på skolan för att göra diverse övningar där eleverna själva fick fundera och analysera över hur de upplever situationen på skolan. Det förklarades vad normer är, vad de innebär för samhället samt vad de kan innebära för individen.

Att tänka normkritiskt är inte alltid självklart och inte alltid så lätt, därför fick eleverna möjlighet att genom övningar ta ställning till hur de tyckte att skolans klimat var. Tanken var att de sedan skulle få möjlighet att reflektera över samt synliggöra de normer som oftast ses som självklara. Många olika diskussioner fördes, bland annat kom det fram att de flesta kände att de kunde vara sig själva på skolan men däremot trodde de inte att andra elever på skolan kunde det. På frågan om man kunde vara öppet homosexuell på skolan var det många som inte trodde att man kunde det. Relationen mellan lärare och elever diskuterades även grundligt många kände att det fanns någon vuxen på skolan som man kunde anförtro sig till, men även här fanns dem som inte höll med.

En viktig aspekt av mötet var att eleverna själva skulle få förklara samt reflektera över vad som var bra på skolan, vad som skulle kunna bättre samt på vilket sätt de skulle kunna förbättras. Det kom fram många tankar och funderingar som handlade om likabehandling och om hur lärarna på skolan bemöter eleverna på olika sätt, både positiva och negativa. Situationer som eleverna kunde uppfatta som problematiska handlade bland annat om att det förekom homofobi på skolan, samt att rasism kunde förekomma i olika former. Eleverna upplevde att rasistiska åsikter och kommentarer ofta framkom i stökiga situationer som till exempel vid bråk mellan eleverna.

Det kom fram många konkreta och positiva förslag på hur man skulle kunna arbeta för att både bryta negativa normer samt stärka relationen mellan både lärare och elever. Bland annat kom förslag på fler samarbetsövningar där möjlighet till att prata och diskutera problemen erbjuds. Även utflykter och aktiviteter mellan olika klasser föreslogs, främst för att skapa en starkare relation mellan lärare och elever, men även för att eleverna var överens om att de ville fortsätta diskutera normer, rasism och fördomar.

Text: Normbrytande rättigheter

Elever sitter i ring medan kvinna skriver på whiteboard.