BFL, TLC, Dweck och givande samtal

Veckorna går och BFL-arbetet i Malmö stad pågår för fullt. Just nu stöttar vi 23 grundskolor i denna satsning. Fler grundskolor ligger i startgroparna och till hösten startar vi även arbetet på en gymnasieskola (mer om detta senare).

En kortfattad beskrivning av arbetet är att varje skola utser x antal samtalsledare som sedan leder varsin samtalsgrupp bestående av 6-8 pedagoger (antalet kan variera). Var fjärde vecka träffar vi, alltså jag och mina kollegor Anna och Caroline, alla samtalsledare och förser dem med material och har en workshop kring innehållet. Därefter bedrivs samtalsgrupper på alla skolor där strukturen bygger på TLC-modellen (Teacher Learning Community) av Dylan Wiliam. ”Hjärtat” vid varje samtalsträff är när lärarna får möjlighet att berätta om nya (eller redan befästa) tekniker de testat med sina elever. Alla får feedback på det de gjort och diskussioner förs om det som gjorts i klassrummen. Vilka lysande samtal som förs om undervisning runt om i staden!

Ett annat moment vid varje samtalsträff handlar om att tillföra något nytt gällande ämnen som rör BFL. Det kan exempelvis vara texter och filmer om att skapa lärandemål, hur man kan leda effektiva diskussioner som lockar fram belägg för lärande, feedback etc. Ett ämne som vi fört in i en av träffarna är mindset där innehållet bland annat handlar om statiskt och dynamiskt mindset inspirerat av Carol Dweck.

De skolor som startade BFL-arbetet samtidigt som ht16 satte igång är i skrivande stund inne på sin femte samtalsträff som handlar om just mindset. När vi förra veckan träffade alla samtalsledare gjorde vi en processövning med dem som belyste ämnet. Många av samtalsledarna har sedan valt att göra samma övning med sina kollegor på skolorna och det har väckt många tankar om hur stor vikt en elevs (eller lärares) mindset spelar roll för lärandet samt hur vi som lärare kan förändra elevernas attityder kring lärande.

Jag, Anna och Caroline besöker skolorna när samtalsgrupperna är igång och vi kan alla tre skriva under på att vi blir fyllda av energi av de otroligt givande diskussionerna som förs.
Gula post it-lappar uppsatta på väggen. Röda post it-lappar uppsatta på väggen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text & bild: Linn Johansson