Cirkelmodellen i matematik & språkutvecklande arbete

Kvinna håller upp teckningar.
Kollegialt lärande genom bla Lesson Studies

När vi började utbilda oss inom genrepedagogik på Kroksbäcksskolan så upptäckte vi att det stod väldigt lite skrivet om genrepedagogik och matematik. I litteratur fanns flera förslag på hur man arbetar genrepedagogiskt i olika ämnen, men just matematik saknades. Vi började fundera på hur vi skulle angripa även detta ämne genrepedagogiskt. Några pedagoger samlades en kväll och började skissa på hur det skulle kunna fungera att arbeta enligt genrepedagogiken i matematik. Oberoende av varandra så visade det sig att våra tankar kring detta var väldigt lika och en vision kring läsårets utvecklingsarbete i genrepedagogik tog fart, vi skulle genom kollegialt lärande testa att arbeta enligt cirkelmodellen i matte!

För att få stöd i vårt tänk presenterade jag vår idé på en konferens för ”Spjutspetsar” där förstelärare, pedagoger på PIM och föreläsare från Nationellt center i Sva, Sthlm, fanns representerade. Vi mailade även John Polias, Australien, som föreläst för oss tidigare kring genrepedagogik och fick omgående respons. Eftersom hans bakgrund är ma/no-lärare, så hade han synpunkter på våra planer. Polias menade liksom vi att i matematik så behöver inte en viss genre genomsyra lektionerna, däremot är det ypperligt att arbeta enlig cirkelmodellen och på så vis skapa mening. Den dekonstruerande delen och det gemensamma räknandet (FAS 2 och FAS 3) är lika viktigt i matematik som i alla andra ämnen, men det är tyvärr vanligt att man i matematik går direkt från FAS 1 till FAS 4 vilket innebär att eleverna går miste om viktig stöttning och förberedelse inför det egna räknandet. Även om man inte arbetar med en viss genre i matematik, så är det språkutvecklande arbetet precis lika viktigt i ämnet som i andra ämnen. Lgr 11 ställer höga språkliga krav i matematik, förmågor som att kunna kommunicera, resonera, presentera, tolka, argumentera och reflektera står omnämnda i syftesdel och kunskapskrav.

Omslag till Lgr-11.Omslag till Mer än matematik

Det finns flera språkliga svårigheter i matematik som nominaliseringar, verb i passiv form, partikelverb, icke fullständiga verbformer, otydliga bindningar, missledande ord, komplicerad meningsbyggnad, ovanliga ord och uttryck, krånglig struktur, komprimerad text mm. (Mer än matematik – om språkliga dimensioner i matematikuppgifter, Skolverket, 2008) Detta gör det extra viktigt att arbeta språkutvecklande även i matematik.

Även i den senaste modulen i mattelyftet ”Språk i matematik” står vikten av språkutvecklande arbete genom cirkelmodellen och genrepedagogik omnämnd: ”I matematikklassrummet pågår ständigt interaktion där informella ord, formella ord och symboler från matematikspråket används. Eleverna ska få möjlighet att visa sitt kunnande genom att använda ord och symboler i både muntlig och i skriftlig form. De behöver därför få undervisning om hur symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska objekt och representationsformer uttrycks språkligt och hur de används för att passa olika syften och sammanhang. ” (Norén & de Ron, Skolverket, Sthlms Universitet, 2015)

På studiedagen d 27/9 på Malmö Live kommer Kroksbäcksskolan att berätta om det kollegiala lärandet kring matematik och cirkelmodellen. Vi beskriver hur vi tillsammans konstruerat LPP´s med cirkelmodellen i åtanke, testat olika språkutvecklande övningar i lärar- och elevergrupper samt hur vi arbetat med Lesson studies. Välkomna dit och lyssna! Vi är mitt i en process och tar gärna emot kritik för att utvecklas åt rätt håll!

Kvinna håller upp teckningar.