Din Röst Ska EKA på Malmös skolor

Jassim Ahmadi och Alaa Mohausen.

Alla människor har en röst. Det handlar om att skapa möjligheter för dem att få eka, säger Jassim Ahmadi och Alaa Mouhsen, initiativtagare och skapare till konceptet och arbetsmaterialet Din Röst Ska EKA!. Syftet med materialet är att hjälpa pedagoger att kunna arbeta med frågor i klassrummet som rör elevers motivation, ambition, drömmar och val i livet.

– Vår ambition är inte att säga hur man som pedagog ska göra eller vad, utan möjliggöra olika vägar för att stötta och stärka elever i att ta ansvar för sin skolgång och framtid, säger de.

– Materialet är ett verktyg som vi hoppas kan hjälpa lärare att öka sin medvetenhet om hur eleverna utvecklas, samt medvetandegöra elever om hur de utvecklas.

Förebyggande och hälsofrämjande

Din Röst Ska EKA! bygger på på Jassims och Alaas filosofi om att alla har en inre kompass som vägleder en genom livet. De menar att det är viktigt med vuxna förebilder som står för höga förväntningar inför den enskilda elevens förmåga. Arbetsmaterialet utgår från FN:s barnkonvention om rätten till utbildning, Skollagen och Lgr11. Syftet är att fungera förebyggande och hälsofrämjande samt skapa inspiration för elever att nå sin fulla potential, främst i högstadiet- och gymnasieskolan.

– Vi kan inte betona nog hur viktigt det är med vuxna förebilder i skolan. Lika viktig är känslan av att trivas i olika kontexter. Att komma i kontakt med sina känslor kan vara avgörande för hur elever utvecklas. För att kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande och personliga utveckling är det viktigt att elever ges stimulans i skolan, säger de.

Övningar och filmer

Materialet som består av olika övningar och filmer är uppdelat i tre olika fördjupningsnivåer. Varje version utgår från sex teman som är tänkt att användas vid sju lektionstillfällen. Flertalet av övningarna handlar om att involvera elever rent praktiskt att förstå sin egen potential, utmana föreställningar och skapa plattformar för eleverna att associera drömmar och känslor till något konkret.

– Din Röst Ska EKA! vilar bland annat på fyra begrepp, KASAM, Empowerment, Salutogent perspektiv och Social mobilisering. Begreppen definierar vikten av att titta på hur människor kan ta tillvara på sina egna resurser, uppmärksamma friskfaktorer i stället för riskfaktorer, stärka grupper att skapa samhällsförändring samt känslan av sammanhang, berättar Jassim.

Livshistorier

Bakgrunden till Din Röst Ska EKA-samarbetet bottnar i en stark vänskap samt killarnas egna livshistorier. Historier som på olika sätt har präglat deras förutsättningar av val i livet. Under tidig uppväxt lekte de tillsammans på gårdarna i Rosengård. När tonåren närmade sig valde Alaas familj att lämna stadsdelen medan Jassim blev kvar. En stökig skoltid fick en dag ett abrupt slut när en lärare ertappade honom med att vandalisera i skolans bibliotek.

– Jag är besviken på dig Jassim. Jag förväntade mig mer av dig, sa hon till mig och började gråta, berättar Jassim. Det blev vändpunkten för mig. Läraren visade sina känslor samtidigt som jag förstod att hon trodde på mig. Att som elev kunna knyta an till sin lärare är oerhört betydelsefullt, säger han.

Ett material för alla skolor

Sedan årsskiftet är Alaa och Jassim anställda 50 % på Pedagogisk Inspiration Malmö för att arbeta med konceptet ute på Malmös skolor. I dagsläget handlar det både om att sprida och genomföra sitt material. Att personligen besöka skolor och knacka på rektorers dörrar är ett sätt att nå ut. Din Röst Ska EKA! figurerar på en egen Facebooksida och på deras hemsida finns information om materialet, filmer, musik och föreläsningspaket att ta del av. En första utbildning för intresserade pedagoger är avklarad och som första skola ut är Örtagårdsskolan och två klasser i årskurs 5.

– Egentligen är materialet tänkt för äldre årskurser men Örtagårdsskolan ville testa. Hittills har det fungerat bra. Vi har fått anpassa och modellera övningar och vi känner verkligen att övningarna når fram, säger Alaa.

Efter sportlovet står Värner Rydénskolan och Rönneskolan på tur. Tanken är att nå ut till så många skolor som möjligt i Malmö.

– Materialet handlar om att arbeta för att varje elev ska få utvecklas utifrån sina förutsättningar och känna sig inkluderad. Vi lägger stor tyngdpunkt på den emotionella och sociala utvecklingen. Chansen att en elev ska uppnå sin fulla potential förutsätter stöd. Att bygga relationer med sina elever är en av grundpelarna till kunskapsutveckling och välbefinnande. Det är kontextbundet för alla barn och ungdomar och oavsett vilken skola en elev går på ska hens röst eka, avslutar Jassim och Alaa.

Text och foto: Marina Walker
Trailer: Alaa Mouhsen och Jassim Ahmadi


  • Till hösten kommer även boken Din Röst Ska EKA!. Boken är tänkt att användas som grund i ett fortsättningsarbete, både individuellt och i grupp. Syftet med boken är att stimulera och uppmana elever till att läsa och skriva, samt för pedagoger att arbeta ämnesövergripande.