Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning

Tre elever jobbar med datorn.

Elever är den viktigaste informationskällan för en lyckad undervisning.

I vårt arbete med systematiskt kvalitetsarbete har vi träffat olika elevgrupper för djupintervjuer. I dessa intervjuer som genomförts i grupp, försöker vi få mer information för att kombinera med de resultat som vi fått från elevenkäter. Enkäter är fantastiska redskap när det gäller att få ett stort underlag men när vi försöker analysera resultaten känner vi ofta frustration eftersom det är svårt att verkligen dra några långtgående slutsatser utifrån svaren. Det man kan använda enkäter till är att se tendenser, men sedan måste det till intervjuer för att verkligen få svar. Ett problem med elevenkäter är att olika elever tolkar begrepp på olika sätt. Ett annat att svaren aldrig blir nyanserade.

I våra gruppintervjuer fick vi fram många intressanta och konstruktiva reflektioner från eleverna. En elev i en naturtvåa säger “ All feedback är inte meningsfull. I vissa ämnen är det tydligare och vissa lärare är mycket bättre på att ge feedback.” En annan elev beskriver hur hen ibland inte alls vet hur hen ska gå vidare “Arbeta med din avslutning, säger mina lärare – vad menar de då?”. “Skriv bättre sammanfattning- hur gör jag det?” När vi ställer samma frågor till några samhällstvåor får vi liknande svar “Hur feedback ges beror på läraren. Lärare som är mer erfarna ger bättre feedback.” En annan elev uttrycker det så här – “Många lärare pratar med oss efter varje prov, andra bara skriver. Det beror på läraren hur tydlig feedbacken är.”

Under dessa gruppintervjuer pratade vi om elevers och lärares ansvar i undervisningen. En elev beskriver det så här “Lärarens ansvar är att vara engagerad och hålla koll på klassen. Det är lärarens ansvar att undervisa utifrån styrdokumenten. Att vara tydlig. Elevens ansvar är att lyssna och inte störa lektionen.”

När vi tar upp studiero och hur elever ser på detta får vi många olika svar. Några menar att “Morgonlektionerna är bättre än eftermiddagslektionerna. Bästa lektionen är en morgonlektion där man får diskutera mycket.” “Om ämnet är enformigt eller lektionerna inte är varierande då leder det till att man fokuserar på annat”.

Under våra samtal med eleverna fick vi många förklaringar och förslag på hur lektioner och undervisning kan bli bättre och vad de behöver för att utvecklas i sina studier. Många gånger klagar vi lärare på att det tar för mycket tid att ge enskild feedback till våra elever och att det nästan är omöjligt att hinna ha samtal med varje elev flera gånger under en termin. Vi har svårt att hinna med att examinera de olika kunskapskraven flera gånger samt att hinna ta upp det centrala innehållet på de få timmar vi har till vårt förfogande. Det stämmer och det är också vårt erfarenhet, men genom att ta sig tid får vi mycket information som kan hjälpa oss att förbättra vår undervisning och det visar sig att det betalar sig i längden.


Eva Henriksson Garatea och Emma Wiking