Eleverna diskuterar elevdemokrati med lärarna på studiedag

Människor sitter runt bord med gemensamt anteckningspapper.

Inspirerade av en konferens för rektorer i våras planerade skolledningen på Geijerskolan en liknande studiedag lokalt på skolan. Vi ser det som en självklarhet att involvera eleverna i diskussionerna om elevdemokrati, snarare än att utgå från ett vuxenperspektiv.

Dagen inleddes med att lärarna fick titta på en film där elever från Malmös skolor berättar vad de anser är elevinflytande. De berättade bland annat att de vill vara med och påverka den fysiska miljön på skolan, hur proven ska utformas och vad de ska göra på lektionerna. De avslutade med tips till andra elever där de bland annat lyfter följande tips:
• Gå ihop med några kamrater. Om man är fler så är det lättare att påverka.
• Försök vara med i elevråd och driv dina frågor.
• Tro på dig själv.

Man föreläser framför projicerad presentation.

Därefter fick lärarna diskutera elevinflytande ur ett lärarperspektiv:
1. Hur arbetar du med elevinflytande i undervisningen?
2. På vilket sätt är eleverna delaktiga i bedömningen?
Många lärare lyfte att de arbetar med elevinflytande med ramar, dvs. att eleverna får välja mellan flera alternativ. En lärare på mellanstadiet uttrycker att det är av stor vikt att hon sätter ramar för att få in adekvat bedömningsunderlag. Lärarna är ense om att det till syvende och sist är läraren som är utbildad och som är proffset. De berättar även att eleverna får alltmer inflytande i stigande ålder, då de på mellanstadiet t.ex. får vara med och skriva pedagogiska planeringar inför nya arbetsområden. Samtidigt som eleverna ska få vara med och bestämma, så måste vi följa läroplanen. Därför får elever påverka ”hur” snarare än ”vad”. En lärare i årskurs 1 ger exempel på hur detta kan gå till: hon berättar för klassen att de ska träna på läsning den lektionen och att varje elev får välja hur hen bäst tränar sin läsning. En annan lärare berättar att eleverna får flera uppgifter på tavlan och får sedan välja i vilken ordning de ska göra dem.

Eleverna anländer

Klockan 9.40 samlades ca 50 nervösa elever från årskurs 4-6 i matsalen. Här bjöds de på frukost och förbereddes av personal på skolan: Vad förväntades av dem? Tänk om de svarade fel?

Till elev-lärar-diskussionen valde vi att ha samma frågor som rektorerna och eleverna hade I våras. Vi valde dock att konkretisera dem ytterligare för våra elever:
• Hur kan du som elev vara med och påverka/bestämma hur du ska lära dig? Hur upplever du att du lär dig bäst?
• Hur visar du att du tar ansvar för att lära dig? Vad kan läraren göra för att du ska ta ansvar för fler saker? Hur hjälper din lärare dig för att du ska kunna ta ansvar för det som du måste lära dig?
• Hur gör ni i klassen när ni får bestämma hur och vad ni ska jobba med?
• Vad skulle du vilja ändra i undervisningen för att lärandet ska öka?

Diskussioner mellan elever och lärare

Eleverna fick mest talutrymme och lärarna ställde nyfiket följdfrågor. Eleverna är generellt nöjda med sin skola och trivs bra. När lärarna grävde mer genom att ställa följdfrågor delade de med sig av sådant som de vill förändra. Liksom lärarna diskuterade tidigare, så berättar eleverna om omröstningar kring förutbestämda alternativ. En elev sa att när de har röstat så är det okej om det inte blev som hen ville, eftersom majoriteten hade valt något annat.

Papper uppdelat i olika delar med anteckningar.

Eleverna vill arbeta mer i grupp, eller i alla fall i par. De menar att de då kan fråga varandra och lära sig av varandra. Det framkommer även att eleverna vill jobba med presentationer inom ett ämnesområde hellre än att ha prov. Eleverna önskade även fler lektioner utomhus, mer matteprat och mer drama.

När eleverna ger exempel på eget ansvar räknar de bland annat upp att börja plugga i tid, att göra sina läxor och att ladda sin Chromebook på kvällen. En elev sa att du tar ansvar när du tar hand om det du borde göra utan att någon behöver tjata. På frågan om huruvida de fått ökat ansvar med stigande ålder blev det varierande svar. Variationerna kan bero på flera faktorer; dels lärarbyten och dels att vi har börjat med ämneslärare på mellanstadiet. De är dock överens om att det generellt sker en successiv ökning i det ansvar lärarna förväntar sig av dem i de olika årskurserna.

En elev hade förberett en Kahoot som avslutning för sin grupp. Kahooten handlade om skolan och elevernas intressen och genererade många skratt och en känsla av gemenskap. Nedan ser ni en av frågorna på Kahoot:

Stapeldiagram över vilken som är världens bästa skola.

IKT-workshops

Eftermiddagen på studiedagen ägnades åt IKT. Lärarna roterade mellan tre workshops inom IKT. Här fick lärarna prova på eller fördjupa sina kunskaper i de digitala verktyg som används på Geijerskolan.

Denna dag uppskattades av både elever och lärare. Elever som deltog har exalterat berättat för sina klasskamrater om studiedagen, och lärarna önskar upprepa detta upplägg vid fler studiedagar.

Hoppas att du tyckte att det var intressant att följa vår studiedag!

Text och bild: Ansam Palmqvist, Geijerskolan.