Ett första steg mot en transspråkande praktik

Fötter i röda skor går uppför trappa.

Första årets arbete i transspråkandeprojektet i Malmö har följts av Petra Källberg och Annika Karlsson, forskare på Pedagogisk Inspiration Malmö. Nu är deras rapport klar och den visar på att projektet har initierat en rörelse mot en flerspråkighetsnorm på de deltagande skolorna men också pekat ut den fortsatta vägen.

Lärarna på de sex skolor som deltagit i projektet vittnar om att eleverna blivit mer delaktiga i undervisningen och visar stolthet då deras språk synliggörs. Lärarna  betonar att förhållningssättet är mycket viktigt. Utan att diskutera det och förändra det blir transspråkande en metod under en viss period. Lärare måste alltså explicit uppmuntra användande av alla språk och visa förtroende för att eleverna arbetar med de uppgifter de får även då läraren inte förstår vad som sägs. Att betrakta alla språk som språk för lärande är avgörande! Arbetet att gå från en enspråkig norm till en flerspråkig berör hela skolan och tar tid. Lärarna har på vissa håll mött motstånd i övriga kollegiet och tid har  därför avsatts för att skapa förståelse och förändra värderingar.

Transspråkande innebär att alla elevens språk ska utvecklas till kunskapsspråk. Ämnesinnehåll måste följaktligen bearbetas på både svenska och elevens starkaste språk samtidigt.  En utmaning har dock varit att hitta modersmålslärare/studiehandledare till alla de språk som finns i klasserna. Projektet har endast haft en arabisktalande lärare på varje skola, vilket inte är tillräckligt. Lärarnas kreativitet har ändå möjliggjort transspråkande aktiviteter.

Lärarna framhåller också skolledarens roll för projektet.  Organisatoriska förutsättningar för planering och kollegialt lärande i ämnet måste skapas på skolan. Sker detta blir det ett led i att inta en öppet positiv attityd till transpråkande.

Lärarna från de olika skolorna har träffats regelbundet för gemensam input i ämnet, diskussion av litteratur och erfarenhetsutbyte. Dessa träffar har enligt lärarna varit värdefulla för deras utveckling mot transspråkande pedagoger.

Vi  ser att  små steg håller på att tas mot en mer socialt rättvis praktik. Det får ta tid!  Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte!

 

Länkar till rapporten och andra inlägg om flerspråkighet på Pedagog Malmö

Svensson Källberg, P. & Karlsson, A., 2019, Ett första steg mot en transspråkande praktik, Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration Malmö

https://pedagog.malmo.se/2018/06/05/alla-sprak-ar-sprak-for-larande/

https://pedagog.malmo.se/2019/02/27/kortare-tid-i-forberedelseklass-for-elever-som-anvander-alla-sina-sprak/

https://pedagog.malmo.se/2017/02/27/fragor-jag-staller-mig-i-ett-flerstammigt-sorl-i-det-flersprakiga-klassrummet/

https://pedagog.malmo.se/2018/08/20/kooperativt-larande-och-sprak-och-kunskapsutvecklande-arbetssatt-ar-syskon-i-samma-familj/

https://pedagog.malmo.se/2017/06/07/podcast-om-kraften-i-flersprakighet/