Framgångskriterier- alla som lär kan lyckas

Glada barn sträcker händerna mot luften.

Framgångskriterier sätter ord på den kunskap och de förmågor som elever behöver för att framgångsrikt kunna genomföra och lyckas med den summativa bedömningsaktiviteten. Framgångskriterierna visar oss vägen till framgång. Vi uppmuntrar lärare till att arbeta tillsammans för att fundera kring och lista de kunskaper och förmågor som eleverna behöver för att lyckas med den summativa bedömningsaktiviteten. Om framgångskriterierna är välformulerade stöttar de läraren till att bli mycket mer precis i sin undervisning, att hålla fokus på det viktigaste och att använda tiden mer effektivt.

 English text follows Swedish text

Detta är den fjärde bloggen i serien

Karta över process med kriterier för framgång.

 Varför framgångskriterier är viktiga

Om vårt mål är att eleverna ska lyckas på hög nivå så är det naturligt att organisera lärandet kring de färdigheter och förmågor som eleverna behöver för att lyckas med den rika summativa bedömningsaktiviteten. Den kunskap och de förmågor som eleverna behöver för att lyckas med bedömningsaktrivitetn är framskrivna i framgångskriterierna. Framgångskriterierna förser oss med en väg genom kursen eller arbetsområdet och lektioner designas så att eleverna får träna på de kunskaper och förmågor de behöver för att  lyckas med sitt lärande.

 Hur framgångskriterier och den kvalitativa summativa bedömningsaktiviteten förhåller sig till varandra

Framgångskriterierna guidar lärarna att fokusera undervisningen på det som är viktigt för att alla elever ska kunna uppvisa höga nivåer av lärande när de slutför den kvalitativa summativa bedömningsaktiviteten. Detta kan misstolkas som att “undervisa provet”, men vi menar att det handlar om att undervisa för framgång. Det är vårt syfte att undervisa alla elever så att de i slutet av arbetsområdet har lyckats utveckla den kunskap och de förmågor som arbetsområdet syftar till att utveckla.  

 Att visa framgång vid varje tillfälle

Lektioner är designade så att elever har möjlighet att lära och visa att de behärskar framgångskriterierna. Fokuserad undervisning kräver att lärare är uppmärksamma på vilka elever som redan behärskar förmågorna och vilka elever som ännu inte utvecklat dem. Feedback till elever är fokuserad mot deras framgång i förhållande till varje framgångskriterium.  Elever har rätt till feedback om hur deras lärande ser ut i förhållande till  framgångskriterierna för att få en känsla av att de kan lyckas med den rika summativa bedömningsaktiviteten.

 Att planera undervisningen utifrån framgångskriterierna

Skickliga lärare planerar och justerar sina planeringar och tidsplaner för att försäkra sig om att de har tid att undervisa den kunskap och de förmågor som behövs till varje kriterium. Vårt mål är att upplägget har tillräckligt med tid och stöd för att alla elever ska lyckas med varje kriterium. Om elever inte lyckas med ett lärandemål så kan de ha svårt att lyckas med den rika summativa bedömningsaktiviteten.

Innan undervisningen inleds gör eleverna ett förtest baserat på framgångskriterierna. Lärare vet efter detta vilken kunskapsnivå eleverna har och fattar sedan de sista besluten ang upplägget; vilka delar som behöver större fokus och vilka lärandemål som kan behöva mer tid. Mer om detta i vårt nästa blogginlägg.

För mer information kontakta oss

Peter Hayes                             peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg                      anna.blomberg2@malmo.se

Success criteria- all learners can be successful

Success criteria articulate the knowledge and skills students require in order to successfully complete the summative assessment task. We move away from using curriculum documents as a lesson structure, to using success criteria as the natural path to higher levels of success.  We encourage teachers to work together and consider the summative assessment task and list the knowledge and skills students require.  If constructed well, success criteria assist teachers to be much more precise, stay focused on what matters most, and use class time more efficiently.   

Karta över process med kriterier för framgång.

This is the fourth blog in the series.

Why success criteria are important.

If our goal is higher levels of achievement, it is only natural to organise learning around the skills and knowledge students need to know and demonstrate in order to complete the rich assessment task with success.  The knowledge and skills students need to complete the rich assessment task are articulated in the success criteria.  Success criteria provide a pathway through the course or unit of work and lessons are constructed to expose students to the knowledge and skills they will require to demonstrate their learning.   

The relationship between success criteria and the rich summative assessment task

The success criteria guide teachers to focus on teaching what is important so that all students can demonstrate high levels of learning when they complete the rich summative assessment.  Some teachers mistake this as ‘teaching to the test’, but we consider it ‘teaching to mastery’.  It is our objective to teach all students to high levels so that they can demonstrate success at the end of the unit.   

Demonstrating success at every opportunity

Lessons are constructed to ensure students have the opportunity to learn and demonstrate achievement of the success criteria.  Focused teaching requires teachers to be alert at all times to students who are already proficient in a particular skill and those students who have yet to grasp the skill.  Feedback to students is focused on their success with each criterion.  Students have the right to focused feedback in relationship to the success criteria so they can also have a sense of their likely success when the complete they rich assessment task.

Mapping the learning schedule according to success criteria

Expert teachers map and adjust their schedules to ensure they have time to teach the knowledge and skills required under each criterion.  Our aim is to ensure the program has the necessary time and support for all students to master each criterion.  If students do not master a learning goal, they may have difficulty completing the rich summative assessment successfully.   

Before beginning to teach, students complete a pre-test, based on the success criteria.  Teachers can then ascertain current levels of knowledge and then make final decisions about the learning program, what requires more focus, and which learning goals may require more time.  More on this in our next blog post.

For more information, contact us

Peter Hayes                             peter.hayes@malmo.se

Anna Blomberg                      anna.blomberg2@malmo.se