Gör om, gör rätt!

Tecknade figurer sitter runt bord.

Gör om, gör rätt!

När vi förra året påbörjade vårt kvalitetsarbete på S:t Petri skola var det med stor entusiasm och uppkavlade ärmar. Vi hade höga ambitioner och ville hinna mycket, även om arbetet påbörjades ganska sent in på läsåret. Så här i efterhand ser vi att vi skulle ha anpassat arbetet efter den tid vi hade kvar på terminen, och inte försökt hinna göra allt som stoppats in i årshjulet för att hinnas på ett läsår. Vårt mål var en en rapport – ett arbete som efter omständigheterna blev bra – men där målet blev viktigare än processen. Vi missade en viktig del på vägen.

Den största delen som missades var kollegornas delaktighet. Vi skyller på tidsbrist, men måste också erkänna att det till viss del berodde på oförstånd. Alla analyser gjordes av oss själva, utan att kollegor bjöds in att få reflektera och tycka till. Vi mätte, analyserade och fick en slutgiltig bild av var skolan befann sig. Men fortsättningsvis måste vi tänka om. Om kvalitetsarbetet istället blir något som arbetslag och ämnesgrupper arbetar med kontinuerligt kan diskussioner och förändringar uppstå under arbetets gång. Kvalitetsarbetet blir en lärandeprocess för oss alla på skolan, med en delaktighet och insyn som både blir utmanande och utvecklande. “Om man inte sätter resultaten i relation till sättet att arbeta och försöker förstå kopplingen mellan process och resultat är det svårt att åstadkomma förbättringar” skriver Hans-Åke Scherp (Lärandebaserad skolutveckling, 2013).

Det här läsåret gör vi annorlunda. Vi vill få in inte bara fler lärare, utan också fler elever, i processen. Enkäter ger bra information, men vi vill i år komplettera enkäterna med gruppintervjuer där elevernas röster hörs. En viktig del av detta är begreppsdiskussioner där lärare och elever måste sträva efter en samsyn kring definitioner. Efter insamling av underlag från elev- och lärarintervjuer och enkäter, kommer arbetslagen att få i uppdrag att analysera. Kvalitetsarbetet blir en utvecklingsprocess för alla, och läsårets kvalitetsrapport blir ett medel istället för ett mål.

/Emma Wiking och Eva Henriksson Garatea