Hela Latinskolan auskulterar

Musiklärare, medielärare, lärare i samhällskunskap och teater. På Malmö latinskola auskulterar alla lärare i vår i för att bli ännu bättre på språkutvecklande arbetssätt i undervisningen. Målet är att alla elever också ska bli bättre – på att kommunicera de olika ämnena. Det är höga krav som ämnesplanerna ställer på eleverna i Gy 11. De ska kunna förklara, resonera, beskriva, dra slutsatser, analysera osv. Det finns språkliga förmågor  i alla ämnen. Att förbättra och utveckla språkliga strategier och interaktionsmodeller behövs därför. Kan vi lära av varandra och skapa samsyn kring undervisningen så hjälper också det eleverna.

Så vad ska lärarna auskultera kring? Några ska ta reda på hur de pratar med eleverna om ämnesinnehållet. För mycket fackspråk eller för mycket vardagsspråk kan vara avgörande för om eleverna kommer att kunna förklara och resonera kring ideologier eller inte.  EPA-modellen, att låta eleverna fundera enskilt, sedan i grupp och därefter hela klassen, är en annan strategi som ska få eleverna att använda språket och utveckla ämneskunskapet samtidigt. Lässtrategier för uppgifterna som eleverna ska göra, vill några pröva. Hur fungerar uppstarten av lektionerna? Får eleverna tydliga kunskapsmålen och språkmål? och förstår de?  I engelska ska flera lärare pröva skrivmallar för beskrivande, förklarande och argumenterande texter.

Efter en gemensam reflektion på hela skolan i slutet av april om vad man lärt och vilka utvecklingsområden man behöver satsa på är det dags att låta de språkutvecklande arbetssätten bli en del av nästa läsårsplanering  – för  arbetslagen. Den gör vi på planeringsdagarna i juni.

/Eva Bringéus