Hösten 2018 startar MTLS

Tabell över hur MTLS är uppbyggt.

Malmö Teaching & Learning Studies (MTLS) ger en möjlighet för lärare och andra som arbetar i Malmö stads skolor att genomföra forskningsprojekt som bidrar till ett fördjupat kunnande om undervisning och lärande. Denna form kan passa ämneslag, arbetslag eller pedagogisk personal från olika skolor som vill arbeta med vetenskapliga metoder för att fördjupa sig i exempelvis ämnesdidaktiska frågor och problem. Deltagarna kommer att få stöd av forskare i att genomföra undersökningar och analyser.

Skolans övergripande mål är elevers lärande och utveckling. Att lärare och andra som arbetar med undervisning också utvecklas och lär av varandra är numera en grundbult i skolors utvecklingsarbete (William, 2016; Timperley, 2011). Men vad är det lärare i våra skolor kan, gör, behöver och undrar över? På våra skolor finns en enorm erfarenhet och stort kunnande. Yrkesskicklighet är dock en ofta mycket specifik men också situationsbunden, svårfångad och tyst form av kunskap. För att synliggöra och utveckla det kunnande som lärare använder och behöver för att stötta elever i olika ämnen och klassrum behövs en praktiknära forskning som drivs av de som arbetar med undervisning (Bulterman-Bos, 2008, Hiebert et al, 2002, Berggren, & Carlgren, 2015).

Grundtanken bakom MTLS är att bygga upp en struktur för att stötta lärare som vill arbeta forskningsinriktat och bidra till kunskapsbasen om lärande och undervisning i de ämnen och skolmiljöer de arbetar och befinner sig i. MTLS-projekten baseras och bygger vidare på tidigare forskning och kan genomförs som exempelvis en Learning Study (Häggström, 2012) eller annan vetenskapligt förankrad metod. I sitt arbete får deltagarna stöd och handledning av forskare och/eller forskarutbildade lärare knutna till MTLS. Till skillnad från fortbildningsinsatser som handlar om att implementera andras forskningsresultat och idéer är huvudsyftet i MTLS att deltagarna genererar, men också diskuterar och sprider, ny kunskap om undervisning och lärande.

MTLS hämtar inspiration från Stockholm Teaching & Learning Studies (Pedagog Stockholm, 2018) och är ett samarbete mellan Pedagogisk Inspiration Malmö (PI), Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (GVF) i Malmö. MTLS drivs i nuläget av en vetenskaplig ledningsgrupp av forskare och forskarutbildade lärare från PI och GVF. Även forskare från exempelvis Malmö universitet kommer framöver att knytas till MTLS. Erfarenheter från Stockholm pekar mot att deltagare får vana av att arbeta forskningsbaserat med vetenskapliga metoder, vilket bidrar till att stärka diskussioner och utvecklingsarbeten på de skolor där deltagarna arbetar.

Länk till ansökan MTLS på Komin!