Hur får vi syn på elevers erfarenheter av digitala verktyg i skolarbetet?

Efter att ha intervjuat lärare från 52 grundskolor i Malmö stad fick vi möjlighet att intervjua elever om deras tankar om användningen av digitala verktyg i skolarbetet. Att få ta del av deras upplevelser gav perspektiv!

Det visade sig att de flesta av eleverna hade haft tillgång till ett personligt digitalt verktyg (oftast Chromebook) sedan de gick i 4:an. De hade använt datorer, iPad och Chromebooks även tidigare, men lite mer sporadiskt. Från början använde de sina Chromebooks mest till att skriva texter. Efter hand tillkom nya användningsområden, exempelvis söka information, göra uppgifter men även skapa presentationer och musik. Eleverna var överens om att de digitala verktygen underlättar för dem. En fördel som många betonar är att nästan allt skolarbete samlas på ett ställe genom att de allra flesta lärarna lägger information och arbetsuppgifter i Google Classroom. Skolorna som de intervjuade eleverna går på har valt att ha de flesta av sina läromedel digitalt, vilket innebär att eleverna alltid har dem med sig och att de är samlade. Samtidigt var eleverna inte samstämmiga kring om det verkligen är bäst att ha digitala läromedel i alla ämnen i stället för fysiska böcker.

En av de intervjuade elevgrupperna var mycket positiva till deras lärares sätt att skapa presentationer med ämnesinnehåll. Dessa presentationer gick lärarna igenom under lektionerna och eleverna fick sedan tillgång till dem så att de kunde repetera inför prov. De tre elevgrupper som vi intervjuade upplevde alla att digitala verktyg bidrar till en strukturerad undervisning. De menade att lärarna verkar ha kommit överens om att grundstrukturen ska vara lika på alla lektioner vilket eleverna i grunden är positiva till. Samtidigt finns det de som upplever att det kan bli enformigt och tråkigt när lektionerna blir allt för likartade. Dessa elever uppskattar att det finns lärare som hela tiden vill testa nya saker och därmed varierar sig, men det upplevdes på olika sätt av dessa elever.

Flera elever uttryckte också att det är positivt att få använda digitala verktyg i sitt eget skapande och att de inte hade kunnat få samma kvalite i sina texter om de skrivit med penna o papper. Att få möjlighet att söka på Google eller titta på en faktafilm när man inte förstår exempelvis begrepp lyfte några av eleverna som en möjlighet de hade haft svårt att klara sig utan. Samtidigt sa ett par av eleverna att de gärna hade skrivit mer för hand och suttit mindre framför skärmen under en skoldag. Vi frågade om det var lätt att de gjorde annat än skolarbete vid datorn under lektionerna. De flesta var överens om att distraktion blir ett problem när man är oinspirerad, tycker något är tråkigt eller för svårt. Då är det lätt att växla flik och göra något helt annat än det man ska.

Nu är det dags för ett nytt läsår. Vet du som lärare hur dina elever upplever användningen av digitala verktyg i undervisningen och skolarbetet? De 14 högstadieelever som vi intervjuade var alla överens om att Classroom underlättar för dem. De tycker om när deras lärare har kommit överens om en gemensam grundstruktur för lektionerna, men det kan också upplevas som lite tråkigt om lektionerna blir för lika. Fråga dina elever vad de tycker och jobba tillsammans för att få ett givande läsår.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer om vad som har framkommit vid fokusgruppsintervjuernaintervjuerna med lärare? Här hittar du tidigare blogginlägg som utgår ifrån fokusgruppsintervjuer inom uppdraget, Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande: