Hur ser den förverkligade läroplanen ut i ditt klassrum?

Blåa emojis sammanknutna med röda pilar.

Hur lär man sig? Svaren kan ges som en utantillläxa. Eleven lär sig i samspel med andra och är medskapare till kunskapen. Språket bär kunskapen!  Bra där! Vygotsky har vi läst och  det här kan och vet vi. Lgr 11 vilar på en sociokulturell kunskapssyn. Detta är kunskapssynen i den formella läroplanen som ska styra verksamheten i alla våra skolor.

Men hur syns den i klassrummet? Är vi medvetna om att allt vi gör där speglar vår övertygelse om vad det innebär att lära.Vi behöver bli förtrogna med utantillläxan för att kunna förverkliga den. Vi måste välja aktiviteter som speglar teorin.  Allt som händer i klassrummet skvallrar om hur väl vi utvecklat förståelse för teorin. Viktiga frågor att ställa blir därför:

Vilken teori vilar aktiviteterna i ditt klassrum på?

 Hur ser den förverkligade läroplanen ut i ditt klassrum? 

A.

Blåa emojis sammanknutna med röda pilar.

 

B.

Blåa emojis sammanknutna med röda pilar.

C.

Blåa emojis sammanknutna med röda pilar.

Jag önskar att jag varje lektion och hela tiden skulle kunna kryssa i C. Så här är det ! Om jag medvetet väljer strukturerade  interaktionsövningar, ger betänketid och verkligen ser till att det är eleverna som är aktiva i klassrummet är jag en bra bit på väg. Om jag dessutom medvetet startar i varje elevs förkunskaper och erkänner dem som viktiga oavsett vilket språk de uttrycks på är jag  ytterligare en bit på väg. Om jag sedan planerar uppgifterna efter de mest kognitivt krävande behoven i klassrummet och skapar stöttning på olika nivåer för att jag tror att alla kan klara dem, ja då är jag riktigt långt kommen. Då börjar vi se en förverkligad läroplan!

För att säkerställa att den förverkligade läroplanen speglar den formella behöver jag dock  hjälp av kollegor som observerar min undervisning. Jag upplever att jag gör rätt, att jag har förstått teorierna och att mina val är en produkt av dem. Men är det synligt?  En kritisk men välvillig kollega kan vara den stöttning jag behöver.

Min fiffiga, stöttande kollega skulle också leta efter spår av den dolda läroplanen som finns i mitt klassrum. För mer än trettio år sedan beskrev Broady denna läroplan. Det är alla de oskrivna regler som finns i ett klassrum, exempelvis att sitta tyst och räcka upp handen eller att vänta på alla ska bli klara med en viss uppgift. Med andra ord alla de kunskaper som eleverna lär sig genom de mer eller mindre outtalade krav som de olika klassrumssituationerna ställer.

Jag upplever att jag undervisar explicit kring både kunskapskrav och språkliga krav, att jag synliggör mål för arbetet och att eleverna reflekterar mycket kring hur lärandet går till. Men vilka andra krav uttrycker min undervisning? Vilket lärande sker egentligen?  En observerande stöttande kollega skulle idag bidra till att jag lär mig se, förstå och tala om min undervisning så att jag imorgon kan göra mina val medvetet och se till att de överensstämmer med kunskapssyn i läroplanen.

Och då kommer den formella, den dolda  och den förverkligade läroplanen att gå hand i hand!!!  Härligt!

Text: Cristina Nordman

Referens:

Broady, Donald, (1981, ny upplaga 2007). Den dolda läroplanen, Krut, Stockholm

Skolverket, Greppa språket, (2014)