ICSEI: Förmågorna som fördjupar lärandet hos eleverna

Cirkel delad i sex delar.
FullansSixCs

Sex nyckelförmågor – som alla börjar på C – hjälper eleverna att fördjupa sitt lärande.  Syftet är att eleverna ska utmanas genom ”verkliga” uppgifter utanför klassrummet och använda sig av digitala hjälpmedel samt kreativa presentationsformer.  Arkitekten bakom ”deep learning tasks”  är Michael Fullan, forskare från Canada.

När eleverna får vara med och utforma målen för uppgifterna och dela med sig av sina kunskaper skapas engagemang, något som vi märker bidrar till ett fördjupat lärande, berättar Jim Tayler, rektor på Glashan Public School i Ottawa. Under tre år har skolan arbetat med ”deep learning tasks” tillsammans med fem ytterligare skolor i provinsen. Michael Fullan följer projektet. Arbetssättet har likheter med det vi känner igen som problembaserat lärande, men i fokus är de sex förmågorna som genomsyrar både arbetssätt och uppgifter.

Två gånger per läsår görs en bedömning av hur varje elev har utvecklat de sex förmågorna. De som utvecklas mest är elever som inte har med sig dessa förmågor hemifrån, menar rektorn på Glashan. En annan effekt av arbetssättet är att den tidigare ganska hårda och tuffa attityden mellan eleverna på skolan inte finns kvar längre.  Genom att i all undervisning träna på samarbete, lära sig att ta hänsyn till sina kamrater och visa uppskattning har eleverna blivit tryggare och positiva.

För lärarna har pedagogiken inneburit ett nytt sätt att tänka kring undervisning och feedback och formativ bedömning. Med stöd av ”action ledare” på skolan har kollegorna fått hjälp att i små grupper utveckla verklighetsförankrade uppgifter som går på djupet. Varje termin anordnas dessutom en vecka där lärarna delar med sig uppgifter och erfarenheter till varandra

När vi möter eleverna på skolan  framhåller de särskilt  att de själva får välja redovisningsformer och att skolan ofta har happenings där eleverna delar med sig av vad de lärt sig.

De sex förmågorna går att hitta  i de svenska examensmålens program, något som ger mig en tankeställare. Hur aktivt bidrar vi som lärare egentligen till att utveckla  dessa förmågor hos våra elever och följer vi upp hur eleverna utvecklar dem? Kritiskt tänkande, samarbete, ansvar och  omsorg om sina kamrater, kreativitet, omvärldskunskap och respekt för andra kulturer, förmåga att dela med sig av kunskapen på olika sätt…  alla förmågorna behövs i vårt samhälle nu och i framtiden.

”På sidan 21 i länken nedan kan du läsa om ”Deep learning tasks”, exempel på uppgifter samt mer utförligt om de sex förmågorna.

http://www.michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2014/01/3897.Rich_Seam_web.pdf

Eva Bringéus