Informationssökning för vuxna elever i svenska som andraspråk

Hand håller i mobiltelefon.
Bild från colourbox.com
Om att synliggöra hela sökprocessen för elever och lärare.

Sammanfattning:

Denna artikel beskriver hur lärare, bibliotekarier och specialpedagog på Komvux Malmö arbetat tillsammans med forskare och vetenskaplig utvecklingsledare för utveckla metoder och kunnande om undervisning i informationssökning för vuxna elever som vistats relativt kort tid i Sverige och läser svenska som andra- språk på grundläggande nivå. Resultaten pekar mot att det är givande att använda en sökmall som synliggör hela sökprocessen för elever och lärare. För att eleverna ska kunna lyckas med sina sökningar är det dock viktigt att de fått förberedande undervisning och övningar om sökmotorer, algoritmer, sökord och synonymer samt den svenska samhälls- och mediakontexten. När undervisningen och sökningar knyter an till frågeställningar som är aktuella för eleverna som vuxna samhällsmedborgare upplevs den som relevant och värdefull av både elever och lärare.

Länk till texten: 

Akenine, Chireh, Råstam, Waern, Godhe & Ideland (2022) Informationssökning för vuxna elever i svenska som andraspråk

Nyckelord: Informationssökning, sökkritik, digitala verktyg, svenska som andraspråk, vuxenutbildning

Om texten:

Detta är en utvecklingsartikel som skrivits av lärare i samarbete mellan vetenskapliga utvecklingsledare (Pedagogisk inspiration Malmö) och forskare (MAU) som stöttat gruppen i att använda forskning och vetenskapliga metoder för att undersöka och utveckla sin verksamhet. Läs mer om denna typ av projekt här. Texten publicerades först i syntesen från Lärarnas skolutvecklingskonferens 2021 och är hämtad därifrån.

Tillbaka till Lärdomar från Malmö