Inte slutstation, inte i mål – men en bit på vägen!

Papper om normkritik ligger på bord.
Pilotutbildningen Inkludering på riktigt - med 18  pedagoger från Malmös förskolor, grundskolor och gymnasieskolor - har haft sitt sista utbildningstillfälle - Träff 5.

Vi har fördjupat oss i olika aspekter av normer och normkritik – med syftet att ge Malmös förskolor och skolor processtödjare i normkritiska perspektiv.

Träff 5 inleddes med övningen “Tankebubblan”. Den är ett sätt att synliggöra pedagogernas tankar, upplevelser och reflektioner från sin “normkritiska ryggsäck”- och helt klart är att den fyllts på under resans gång. Många spännande reflektioner:

 • Är det OK att använda sitt modersmål i personalrummet om alla andra inte förstår?
 • Jag har märkt att jag som inte bryter så många normer tidigare har inte sett så många normer. Ju mer medveten jag blir, ju fler normer upptäcker jag – även inom de områden där jag själv är normen.
 • Etnicitet är den diskrimineringsgrund som vi på vår skola främst bör jobba med. Vi ser hur eleverna formar grupper som består av “lika folk”.
 • Attentatet i Stockholm – på vilket sätt påverkar det i mitt arbete i klassrummet?

Reflektionerna blev en bra ingång till dagens “gäster. Våra kollegor från Pedagogisk Inspiration Malmö – Felix Unogwu och Rafi Farouq bjöd på ett ”smakprov” av sitt arbete. Radikalisering  – med speciellt fokus på push-faktorer och med koppling till normer och normkritik. Mycket uppskattat. Den planerade halvtimmen blev en timme.

Rafi Farouq och Felix Unogwu föreläser framför projicerad presentation.

Dialog

Därefter blev det en dialog i “skolformsöverskridande” grupper kring etnicitet och religion – utifrån de texter som deltagarna läst inför dagens pass.

 • Det var intressant att läsa avsnittet om “de stökiga invandrarkillarna” och hur deras “stökighet”  kopplas till etnicitet.
 • “Västvärldsnormen” är så tydlig i våra verksamheter – och hur hanterar vi den?
 • Det “dubbelliv” en del av våra elever lever – med olika normer i hemmet och i skolan – hur hanterar vi det på ett bra sätt?

Inför dagens pass hade deltagarna skickat in korta presentationer av sin Ögonblicksforskning. Många spännande observationer – här bjuder vi på några:

 • Vilka elever stannar kvar efter lektion eller hör av sig via mail, telefon utanför lektionstid? Är det för att de behöver något, få något förtydligat eller  berätta något de har varit med?
 • Vilket  inflytande har barnen vid matsituationen i förskolan?
 • Hur reagerar och agerar olika grupper av elever i samband med ett tema-arbete om skolan värdegrund – speciellt den grupp av pojkar som jag förväntar mig motstånd från?
 • Hur kommunicerar jag med vårdnadshavare som inte har svenska som modersmål eller med de som inte är hörande?
 • Hur använder vi på min avdelning på förskolan den fysiska makt vi har genom att exempelvis lyfta/bära barnen?
 • Finns mönster för vem som blir sekreterare vid grupparbeten/olika samarbeten?

Fyra personer sitter runt bord och jobbar.

Utvärdering

Varje pass har avslutats med någon form av utvärdering. Den här gången gjorde vi en mer övergripande anonym skriftlig utvärdering på plats – med papper och penna – som omfattade hela utbildningen. Vi väntar på svar från några deltagare som inte var närvarande, men har givetvis inte kunna låta bli att titta på den. Till vår glädje lyfte deltagarna fram mycket som de upplevt som givande i utbildningen – men även kritik. Vilket vi också är mycket glada över!  Eftersom utbildningen var en “pilot” –  ett test inför framtida utbildningar – är kritiska synpunkter extra värdefulla. Flera av de kritiska synpunkterna instämmer vi helhjärtat i – ni som följt den här bloggen kan inte ha missat vår frustration kring den begränsade tid vi haft 😉

Vi avslutade utvärderingen med följande frågor:
“På vilket sätt kommer du att ha nytta av utbildningen i din pedagogiska praktik?” samt
“På vilket sätt kommer din förskola/skola att kunna tillvarata de kunskaper denna utbildning gett dig?”

Frågorna – tillsammans med Ögonblicksforskningen – ska vi diskutera på de uppföljningsmöten vi kommer att ha ute på förskolorna/skolorna. Ansvarig ledare har erbjudits att boka möte med oss och “sina” processtödjare. En förskola, en grundskola och en gymnasieskola är redan inbokade – och vi hoppas på fler.

Vad händer sedan?

Alla chefer och medarbetare inom de tre skolförvaltningarna har fått eller kommer under de kommande åren att få en utbildning i antidiskriminering och normer/normkritik. Fokus i de här utbildningarna är arbetsgivar-medarbetarperspektivet. Pedagoger i våra förskolor och skolor behöver få utbildning och stöd i sitt viktiga uppdrag gentemot barnen/eleverna med det vi övergripande kan kalla “normer och värden”. Vi hoppas givetvis på en fortsatt satsning och utveckling av detta område inom Pedagogisk Inspiration Malmö.

Om du som läsare av denna blogg har några funderingar eller frågor så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Karin Jannert Romée & Elizabeth Florez