Jag är inte bitter jag arbetar bara mot en vision

Bild från ovan över Malmö.

I en värld skickar jag ut ett mail med studentplaceringar och det blir huggsexa på dem.
I en värld är det fullbokat på koordinatorernas nätverksträffar för att vi alla har samma vision.
I en värld väntar studenterna med spänning på att bokningen ska öppna till studenteventet.
I en värld har rektorerna valt koordinatorer med omsorg och ger dem rätta förutsättningar.
I en värld handleder och fortbildar koordinatorerna sina handledare på skolan.
I en värld får handledarna omfördela sin tid före, under och efter vfu-perioderna.
I en värld skickar rektor regelbundet handledare på fortbildning inom vfu.
I en värld har man kollegialt samtal kring bedömning i konferensschemat under vfu-perioderna.
I en värld är rektorn och koordinatorerna väl insatta i ram-och tilläggsavtal.
I en värld är handledarna lika förtrogna med ”På väg mot läraryrket” som Lgr 11.

Så här är det i min värld på många av Malmös skolor. Men vi har en bit till att vandra för att likvärdigheten mellan koordinatorer, handledare och studenter ska öka. Vi behöver arbeta mot samma vision. Vi behöver utveckla och förändra, vilket kan vara obehagligt. Allt står inför ett scenario med en stor lärarbrist och tillsammans måste vi utbilda nya lärare. Studier visar att studenternas viktigaste tid är VFU. Det är här studenterna upplever att de lär sig mest, om de får god handledning i form av stöttning och uppskattning.

Min vision är att Malmös grundskolor ska bli de bästa skolorna på nationellt plan att ta emot studenter och att studenterna inte kan tänka sig en annan arbetsplats. Studenterna ska komma tillbaka till högskolan och känna en längtan till nästa VFU-period. Om vi ska komma dit måste det finnas en tydlig plan för koordinatorns och handledarens uppdrag kring hur skolan ska arbeta för att följa ramavtalet och för att uppfylla avtalet kring handledarnas förutsättningar.

Vi ska ge studenterna många tillfällen att utveckla förmågan att reflektera över deras handlingar. Med stöd av sin handledare ska studenterna praktisera sina teoretiska kunskaper. Reflektionen med studenterna ger i sin tur handledaren goda förutsättningar för att utvecklas i sin egen profession. För att få en ökad kvalité och likvärdighet bör vi tillsammans nätverka för att sprida goda exempel och utveckla rutiner.

Text: Marie Brandt, VFU-koordinator