Kartläggningar med skolbiblioteksfokus

Små tecknade porträtt som knyts ihop med varandra.

Under hösten finns två nya personer på plats på Utvecklingsavdelningen som ska göra kartläggningar inom skolbiblioteksområdet. Dessa kartläggningar kommer att resultera i varsin rapport som kommer ligga till grund för nästa läsårs arbete. Kartläggningarna är möjliga att genomföra inom ramen för statsbidraget för likvärdighet.

Lina Svanbrink (som också arbetar som skolbibliotekarie på Kulladalskolan i Malmö) kommer att arbeta med att inventera kompetensbehoven på skolbiblioteken. Malmö har som skolbibliotekskommun avancerat på senare år när det gäller antal skolbibliotekarietjänster och i nuläget har mer än hälften av grundskolorna en fackutbildad bibliotekarie.
Som det ser ut idag finns det tre typer av tjänster på skolbiblioteken i Malmö. Fackutbildad bibliotekarie (med högskoleexamen som bibliotekarie alternativt kandidatexamen i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap), pedagog (som kan vara lärare eller fritidspedagog med viss del eller hela tjänsten placerad i skolbiblioteket) samt biblioteksassistent (med annan kompetens med viss del eller hela tjänsten placerad i skolbiblioteket). Lina kommer att undersöka och kartlägga vilka olika kompetensbehov dessa tre olika tjänster har och vilka krav det ställer på verksamheten när det handlar om att skapa en likvärdig skola.

Nathalie Pålsson har ett annat fokus. Hon kartlägger hur det ser ut med mångspråk i skolbiblioteken. Att arbeta med mångspråk i skolbiblioteken ställer stora krav på inköp, placering och arbete med beståndet. Hur skapas ett hållbart och anpassa bestånd till elevgrupperna? Kartläggningen kommer att fokusera både på representationen av språk i skolorna kopplat till beståndet på hyllorna. Även inköp av mångspråk, som för många på skolorna är svårt att genomföra själva kommer vara en viktig del av kartläggningen. En viktig del av likvärdigheten i att ge elever lika förutsättningar inför läsning.

Kartläggningarna planeras att vara klara vid årsslutet och ingår som en del i arbetet med att skapa processer för att öka likvärdigheten på grundskolebiblioteken i Malmö.